DE JUIS­TE BE­HAN­DE­LING

Auto Review - - NIEUWS -

Wees ge­rust: als je de Renault Mé­ga­ne R.S. niet spor­tief ge­noeg vindt, sta je heus niet al­leen. Je hebt lot­ge­no­ten die met de­zelf­de ge­voe­lens rond­lo­pen. Renault biedt een luis­te­rend oor en neemt je sport­ver­sla­ving graag in be­han­de­ling door de Trophy-ver­sie van de Mé­ga­ne R.S. voor te schrij­ven. De goe­de ver­staan­der be­grijpt met­een waar het dan om draait: het cre­do is ‘hard’. Renault Sport heeft de 1,8-li­ter tur­bom­o­tor op­ge­voerd naar 300 pk en 420 Nm, zo­dat je nu in 5,7 se­con­den op de hon­derd zit. Maar de Trophy gáát niet al­leen hard. Door­dat hij op een Cup-on­der­stel staat, ís hij ook hard. Ver­ge­le­ken met de stan­daard R.S. zijn de ve­ren 30 pro­cent stij­ver en de schok­dem­pers 25 pro­cent stugger. In bei­de sta­bi­li­sa­tor­stan­gen zit 10 pro­cent min­der be­we­ging. De ver­mo­gens­af­gif­te op de voor­wie­len wordt met een me­cha­nisch li­mi­ted slip Tor­sen-dif­fe­ren­ti­eel in goe­de ba­nen ge­leid. Aan­ge­moe­digd door de mes­scher­pe 4Control-vier­wiel­be­stu­ring zor­gen de stan­daard Brid­ge­sto­ne Po­ten­za S001-ban­den voor ex­tra kleef­kracht. Om weer tot stil­stand te ko­men, be­schikt de Mé­ga­ne Trophy over ex­tra goed ge­koel­de, licht­ge­wicht rem­schij­ven, die in de tang wor­den ge­no­men door rem­klau­wen van Brem­bo. Mocht uit de dia­gno­se naar vo­ren ko­men dat je ver­sla­ving naar snel­heid chro­nisch is, dan wil Renault je te­gen een klei­ne ex­tra ver­goe­ding wel de op­ti­o­ne­le Po­ten­za’s S007 om 2 ki­lo lich­te­re Fu­ji Light-wie­len voor­schrij­ven. Deel je on­ver­be­ter­lij­ke zucht naar spor­ti­vi­teit ge­rust met de maat­schap­pij, want met een ge­o­pen­de vlin­der­klep in de eind­dem­per schopt de Mé­ga­ne Trophy be­hoor­lijk wat her­rie. Mocht je al­le ex­tra spor­ti­vi­teit moei­lijk kun­nen ver­wer­ken, dan zit­ten de met al­can­ta­ra be­kle­de Re­ca­ro-kuip­stoe­len met 20 mm la­ge­re zit­po­si­tie ge­luk­kig als een ste­vig aan­ge­snoer­de dwang­buis. He­laas wordt de Mé­ga­ne R.S. Trophy niet ver­goed door je zorg­ver­ze­ke­raar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.