Wie het laatst lacht …

Nu het stof is neer­ge­daald dat de Vol­vo XC90 en de Ran­ge Rover Ve­lar na hun in­tro­duc­tie lie­ten op­waai­en, betreedt de nieu­we Volks­wa­gen Tou­areg met een hoop bom­ba­rie het strijd­to­neel. Is dit de au­to waar ie­de­re suv-ko­per op heeft zit­ten wach­ten, of loopt d

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Mi­chael God­de, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Zbig­niew Ma­zar

De tijd schrijdt voort. In steeds kor­te­re tijd ra­ken au­to’s ver­ou­derd. De ene fa­ce­lift volgt de an­de­re, in­grij­pen­de up­da­tes ko­men steeds snel­ler. Voor de ont­wik­ke­ling van de nieu­we Tou­areg heeft Volks­wa­gen ech­ter de tijd ge­no­men. Acht jaar heeft de twee­de ge­ne­ra­tie van de gro­te suv het vol­ge­hou­den en dat is in au­to­ter­men in­mid­dels een eeu­wig­heid. Voor de nieu­we Tou­areg werd de technische ar­chi­tec­tuur van de Au­di Q7 en de Por­sche Cay­en­ne over­go­ten met een zorg­vul­dig be­reid Volks­wa­gen-saus­je. Heeft dat de lek­ker­ste suv van dit mo­ment op­ge­le­verd, of zijn de Vol­vo XC90 en Ran­ge Rover Ve­lar be­ter op smaak?

IN-/EXTERIEUR

De Vol­vo XC90 is de ruim­ste én de vei­lig­ste, maar wordt op de huid ge­ze­ten door de Volks­wa­gen Tou­areg. De nieu­we Volks­wa­gen Tou­areg is een au­to van de gro­te ge­ba­ren en daar pro­fi­te­ren zijn in­zit­ten­den van. De au­to maakt een top­klas­se­se­dan als de Phae­ton to­taal over­bo­dig. Het is luxe wat de klok slaat en de bouw­kwa­li­teit is voor­beel­dig: er zit geen pa­neel­tje scheef en er is geen ram­mel­tje te be­luis­te­ren. Hier kun­nen de Vol­vo XC90 en de Ran­ge Rover Ve­lar nog wat van le­ren. Niet dat er in bei­de au­to’s is be­knib­beld op de ma­te­ri­a­len, maar ze zijn nét iets min­der zorg­vul­dig in el­kaar ge­zet. Bij de Ve­lar zit de ach­ter­klep niet he­le­maal recht en is het dek­sel van de cup­hol­ders niet goed af­ge­steld, ter­wijl in de XC90 een tril­ling in de pas­sa­giers­stoel te ho­ren is. Niets van dat al­les in de Tou­areg: de au­to maakt een zeer so­li­de in­druk. En dank­zij de smal­le A- en D-stij­len, is het over­zicht rond­om ook nog eens voor­beel­dig. De Vol­vo XC90 is als een bal­zaal zo ruim. Zo­wel voor­in als ach­ter­in zit je zeer ri­ant. En­kel door de breed­te van de mid­den­tun­nel heb je in de Volks­wa­gen Tou­areg min­der ruim­te, maar ook in de­ze au­to heeft nie­mand iets te kla­gen. Aan boord van de Ran­ge Rover Ve­lar gaat het er knus­ser aan toe. Ten op­zich­te van de por­tie­ren heb­ben de el­le­bo­gen min­der arm­slag en op de ach­ter­bank doe je twee pas­sa­giers een groot ple­zier door een der­de per­soon de toe­gang te ont­zeg­gen. Een van de be­lang­rijk­ste plus­pun­ten van de Vol­vo XC90 is de flexi­bi­li­teit van zijn in­te­ri­eur.

De drie af­zon­der­lij­ke de­len van de ach­ter­bank zijn ver­schuif­baar en heb­ben een ver­stel­ba­re rug­leu­ning. Daar­naast is een der­de zit­rij stan­daard – bij Volks­wa­gen en Land Rover hoef je daar­voor niet aan te klop­pen. Door­dat je de ach­ter­ste ach­ter­bank in de XC90 niet kunt ver­wij­de­ren, is het laad­vo­lu­me van 721 li­ter wel een stuk klei­ner dan de 800 li­ter van de Volks­wa­gen. Maar waar­schijn­lijk is het ge­rem­de trek­ge­wicht van 3500 ki­lo een be­lang­rij­ker ar­gu­ment om voor de Tou­areg te kie­zen, voor­al als je zo nu en dan een paar­den­trai­ler of een zwa­re ca­ra­van te trek­ken hebt. De In­no­vi­si­on-cock­pit (3395 eu­ro) van de Volks­wa­gen be­staat uit een 15-inch beeld­scherm in de mid­den­con­so­le en een di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um van 12 inch. De af­lees­baar­heid is per­fect en het be­die­nings­ge­mak groot dank­zij de fors ge­pro­por­ti­o­neer­de ico­nen, waar je zelfs op een slecht weg­dek ge­mak­ke­lijk je vin­ger op legt. De knop­jes op de beeld­scher­men van de XC90 en de Ve­lar zijn een stuk prie­ge­li­ger, waar­door je snel de ver­keer­de func­tie ac­ti­veert. Bo­ven­dien vraagt de om­vang­rij­ke me­nu­s­truc­tuur van de­ze twee au­to’s een veel lan­ge­re stu­die dan het lo­gisch

De nieu­we Volks­wa­gen Tou­areg is een au­to van de gro­te ge­ba­ren.

Land Rover Ran­ge Rover Ve­lar D300 Volks­wa­gen Tou­areg 3.0 V6 TDI 4Mo­ti­on

De ho­ge mid­den­tun­nel slokt veel ruim­te op. Fraai in­te­ri­eur­de­sign.

De Ve­lar com­bi­neert spor­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen met een uit­ste­kend stuur­ge­voel.

Naar de func­ties van het mul­ti­me­dia­sys­teem is het soms even zoe­ken.

Stoe­len van top­klas­se, 18- vou­dig ver­stel­baar, voor 4944 eu­ro.

De In­no­vi­si­on Cock­pit met 15- inch beeld­scherm kost 3395 eu­ro.

OVER­ALL DE BES­TE Het com­fort en de rij­ei­gen­schap­pen van de nieu­we Volks­wa­gen Tou­areg staan op een­zaam hoog ni­veau.

Ergo­com­fort­stoe­len met mas­sa­ge­func­tie en leer kos­ten 3773 eu­ro.

Op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met tal van in­stel­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.