OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE

De Hyun­dai i30 N TCR gooit ho­ge ogen op de meest be­roem­de cir­cuits ter we­reld. Maar naast het win­nen van ra­ces heeft Hyun­dai’s cir­cuit ra­cer een twee­de, min­stens zo be­lang­rijk doel: het is een rij­dend test­lab. Op het scherpst van de snede ver­be­tert Hyun­da

Auto Review - - REPORTAGE - Tekst: Ar­jan Krop­man • Fo­to’s: Sjors Mas­sar

Zit­tend in de Hyun­dai i30 N de straat­ver­sie van de N TCR – be­kruipt ons on­mid­del­lijk het ge­voel dat een cou­reur ook moet er­va­ren. De stoe­len mo­gen dan een stuk com­for­ta­be­ler zijn dan die van de ra­ce­wa­gen, ze om­klem­men je li­chaam in een ste­vi­ge om­hel­zing en zijn be­kleed met ruw al­can­ta­ra, zo­dat je in snel­le boch­ten niet van je plek glijdt. De pook van de hand­bak ligt per­fect in de hand en de kop­pe­ling voelt ste­vig aan. En dan heb­ben we het nog niet ge­had over het mo­tor­ge­luid; het dro­ge ge­rof­fel dat door de twee vuist­dik­ke uit­la­ten naar bui­ten ploft, laat wei­nig aan de ver­beel­ding over. Dat ver­an­dert niet wan­neer het ge­rom­mel over­gaat in een hees ge­schreeuw wan­neer de mo­tor on­der druk wordt ge­zet. Dit is een se­ri­eu­ze hot hatch. Hyun­dai liet bij de in­tro­duc­tie van de i30 N we­ten dat de Nür­bur­g­ring een gro­te rol speel­de bij de ont­wik­ke­ling van de au­to. Niet voor niets heeft het merk een high­tech test­cen­trum op slechts een steen­worp af­stand van het le­gen­da­ri­sche cir­cuit. Er wer­den meer dan 10.000 ki­lo­me­ters op De Groe­ne Hel af­ge­legd. Pro­jec­ten als de N en N TCR zijn geen goed­ko­pe uit­stap­jes voor een au­to­merk – het kost een flin­ke duit om ze te ont­wik­ke­len – maar ze le­ve­ren dan ook meer op dan mooie plaat­jes en ver­ha­len. Hyun­dai ge­bruikt de sport­wa­gens als rij­den­de testsla­bo­ra­to­ria om ken­nis te ver­ga­ren die voor de an­de­re mo­del­len goed van pas komt.

DWARS

Wan­neer we de twee­li­ter tur­bom­o­tor op het rech­te stuk van het Cir­cuit­park Zand­voort zon­der eni­ge vorm van te­rug­hou­dend­heid de sporen ge­ven, be­sef­fen we weer eens hoe over­dre­ven zo’n ver­mo­gen van 275 pk ei­gen­lijk is. Met een klap ramt de mo­tor het ver­mo­gen via de elek­tro­nisch aan­ge­stuur­de aan­drij­ving naar de voor­wie­len. We ge­brui­ken de N-stand van het N Grin Control Sy­s­tem, waar­bij de tech­niek maxi­maal aan­stuurt op ge­weld en het on­der­stel ver­hardt. De mo­tor re­a­geert blik­sem­snel op het gas­pe­daal, de be­stu­ring komt op scherp te staan en de soft­wa­re zorgt voor een au­to­ma­ti­sche dot tus­sen­gas bij het scha­ke­len. De mo­tor brult, op de ach­ter­grond suist de tur­bo en de Tar­zan­bocht komt met in­druk­wek­ken­de snel­heid dich­ter­bij. Dik­ke zwar­te stre­pen op de ver­der maag­de­lijk wit­te pit­muur la­ten zien dat het hier niet al­tijd goed gaat. On­ze er­va­rin­gen aan boord van de i30 N zijn moei­lijk te ver­ge­lij­ken met het rij­den in de ge­zins­vrien­de­lij­ke i30 Wa­gon die we een tijd­je te­rug op de re­dac­tie had­den. Die is met z’n een­li­ter-tur­bom­o­tor zeer ze­ker niet lang­zaam, maar gooit voor­al ho­ge ogen op het ge­bied van ef­fi­ci­en­cy en ge­bruiks­ge­mak. Toch heeft ook de fa­mi­lie­vrien­de­lij­ke i30-ver­sie pro­fijt van de ra­ce-as­pi­ra­ties van Hyun­dai. Door een au­to naar het ui­ter­ste van zijn kun­nen te ja­gen – en er­over – is het mo­ge­lijk om as­pec­ten van de weg­lig­ging te ver­be­te­ren die de ba­sis vor­men voor de ac­tie­ve vei­lig­heid. Neem de on­der­stel­tech­niek van het N Grin Control Sy­s­tem waar­mee je met een druk op de knop het on­der­stel van snoei­hard naar aan­ge­naam com­for­ta­bel trans­for­meert. Een der­ge­lijk sys­teem zorgt er­voor dat een stan­daar­don­der­stel steeds be­ter af­ge­stemd kan wor­den. De ken­nis die op ho­ge snel­he­den wordt op­ge­daan, wordt ge­bruikt bij het ont­wik­ke­len van nieu­we mo­del­len. De ban­den, de op­han­ging, de be­stu­ring, de mo­tor, de aan­drijf­lijn – elk on­der­deel van de au­to wordt tij­dens de ra­ces tot het ui­ter­ste ge­tergd.

VAN ZAND­VOORT NAAR A4

We rem­men scherp voor de Tar­zan­bocht, de ro­de N-rem­klau­wen bij­ten zich vast in de for­se rem­schij­ven voor en de Hyun­dai ver­traagt zon­der dat het on­der­stel een krimp geeft. Niet ge­hin­derd door te­gen­stan­ders kie-

zen we voor de per­fec­te lijn. We scha­ke­len te­rug. On­ver­bran­de ben­zi­ne ont­ploft in het uit­laat­sys­teem. De zwa­re kop­pe­ling gaat naar de bo­dem. We scha­ke­len te­rug van vijf naar vier, naar drie, naar twee. Steeds wan­neer we de pook ver­schui­ven, brult de mo­tor met een dot tus­sen­gas, waar­mee het ver­schil in toe­ren­tal tus­sen de mo­tor en de bak op­ge­van­gen wordt. On­danks het elek­tro­ni­sche sper­dif­fe­ren­ti­eel wach­ten we even voor­dat we weer gas ge­ven rich­ting de vol­gen­de las­ti­ge knik. De 378 new­ton­me­ters sleu­ren de N voor­uit. Twee – tus­sen­gas – drie – tus­sen­gas – vier, het gaat ge­weld­da­dig snel rich­ting het Schei­vlak, ach­ter op het cir­cuit. Een per­fect stuk as­falt waar ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le glooi­in­gen sa­men­wer­ken. We heb­ben op heel wat cir­cuits ge­re­den, maar Zand­voort is toch vol­strekt uniek. We zou­den het rus­tig aan doen en dat doen we ook. Toch is de po­ten­tie van de N voel­baar on­der de sid­de­ren­de En­gi­ne Red-ro­de car­ros­se­rie. De kracht van de mo­tor, maar voor­al ook de rots­vas­te weg­lig­ging is in­druk­wek­kend. Hoe­wel van al­le kan­ten krach­ten op de au­to wor­den uit­ge­oe­fend, blijft de N neu­traal zijn weg ver­vol­gen. Als op rails trek­ken we door de

HYUN­DAI i30 N2 HIGH PER­FOR­MAN­CE

1998 cm , vier­ci­lin­der met tur­bo, 202 kW / 275 pk, 378 Nm 7,1 l/100 km (1 : 14,1), 163 g CO2/km 0-100 km/h in 6,1 s, 250 km/h 4335 / 1795 / 1451 mm 395-1301 l 1429 kg 46.495 eu­ro 31.249 eu­ro

Arie Luy­en­dijk­bocht het rech­te stuk weer op. Een ver­mo­gen van 275 pk op de voor­wie­len was nog geen tien jaar ge­le­den vol­strekt idi­oot, maar dank­zij mo­der­ne tech­nie­ken – aan­ge­stuurd door in­ge­wik­kel­de soft­wa­re en van in­for­ma­tie voor­zien door tien­tal­len sen­so­ren – voel je in de i30 N-be­stu­ring niets van het ge­weld dat op de voor­wie­len wordt los­ge­la­ten. Een paar uur en tien­tal­len fo­to’s la­ter tuf­fen we met een fo­ren­sen­vaartje over de A4 langs Schip­hol. Voor de eerste keer rij­den we de i30 in de ECO-stand, waar­in de bak en het gas­pe­daal wat tra­ger re­a­ge­ren om het brand­stof­ver­bruik bin­nen de per­ken te hou­den. De na­den in het as­falt glij­den on­ge­merkt on­der de au­to door, de mo­tor brab­belt al­leen nog wat op de ach­ter­grond. Maar on­der de op­per­vlak­te is de fu­rie nog al­tijd voel­baar en een druk op de ba­by­blau­we N-knop op het stuur is vol­doen­de om het wa­re ka­rak­ter naar bo­ven te ha­len. We wor­den zo­waar in­ge­haald door een Hyun­dai Ko­na. Als er nu plot­se­ling een vracht­wa­gen­band klapt en de be­stuur­der van de­ze Ko­na snel moet uit­wij­ken, we­ten we waar Hyun­dai de ken­nis en kun­de van­daag heeft ge­haald om dat vei­lig te la­ten ge­beu­ren.

EEN DRUK OP DE BA­BY­BLAU­WE N-KNOP OP HET STUUR IS VOL­DOEN­DE OM HET WA­RE KA­RAK­TER NAAR BO­VEN TE HA­LEN.

Fo­to op alu­mi­ni­um 60 x 80, 79,99 eu­ro

Na een druk op de ba­by­blau­we N- knop op het stuur is de N klaar voor het cir­cuit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.