Cre­a­tie­ve ken­nis

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Het leu­ke van fo­to­gra­fe­ren is dat je zo­wel met je hoofd als met je ge­voel be­zig bent. Voor mij is het de ide­a­le com­bi­na­tie van we­ten­schap en cre­a­ti­vi­teit. Het we­ten­schap­pe­lij­ke zit ‘m al­ler­eerst in de tech­niek van de camera: de op­ti­sche mo­ge­lijk­he­den en de elek­tro­ni­ca die steeds be­lang­rij­ker wordt. De nieuw­ste camera’s ge­ven een im­po­sant beeld van de hui­di­ge tech­no­lo­gi­sche mo­ge­lijk­he­den. En ga je met zo’n ge­a­van­ceerd ap­pa­raat aan de slag, dan is prak­ti­sche ken­nis over na­tuur­kun­de en wis­kun­de op z’n minst een plus­punt. Met de ba­sis­ken­nis van bij­voor­beeld licht en beeld­hoe­ken pa­raat, kun je de tech­niek veel be­ter be­nut­ten. Wil je ver­vol­gens echt tref­fen­de foto’s ma­ken, dan is het ver­stan­dig om je ook in je on­der­werp te ver­die­pen. In de na­tuur word je met heel an­de­re om­stan­dig­he­den ge­con­fron­teerd dan bij het por­tret­te­ren van spe­len­de kin­de­ren.

Het cre­a­tie­ve komt tot ui­ting in het zoe­ken naar niet-al­le­daag­se on­der­wer­pen, ver­ras­sen­de com­po­si­ties en pak­ken­de uit­sne­den. Wel­ke scherp­te­diep­te is het span­nendst? Moet al­les scherp, of is de im­pact gro­ter als de ach­ter­grond vaag is – of juist de voor­grond? Die zoek­tocht naar ster­ke beel­den doet mij al­tijd an­ders naar mijn om­ge­ving kij­ken. Het is de uit­da­ging om niet het zo­veel­ste stan­daard­kiek­je van een toe­ris­tisch plek­je te schie­ten. Ik wil op­mer­ke­lij­ke de­tails of stand­pun­ten uit­lich­ten.

Hoe meer ik fo­to­gra­feer, hoe meer ken­nis ik op­doe. Dat is het leu­ke van fo­to­gra­fe­ren. Met el­ke mi­nuut die ik met mijn camera be­zig ben, krijg ik meer ge­voel met het ap­pa­raat. En hoe be­ter ik dit werk­tuig be­heers, hoe mak­ke­lij­ker het is om die cre­a­tie­ve kant te la­ten bloei­en.

Hoofd­re­dac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.