Port­fo­lio

Alexan­der D’Hiet kocht een twee­de­hands camera om op reis wat foto’s te kun­nen ma­ken. Maar daar bleef het niet bij …

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Kunst­zin­ni­ge fotografie van Alexan­der D’Hiet.

Een paar jaar ge­le­den ver­trok Alexan­der D’Hiet voor een half jaar naar Por­tu­gal om als sur­f­le­raar te gaan wer­ken. Van camera’s en fotografie wist hij niets, maar hij wist wel dat hij daar mooie mo­men­ten wil­de vast­leg­gen en leu­ke snap­shots wil­de ma­ken, dus hij kocht een twee­de­hands Ni­kon D90. Al snel werd hij ver­slaafd aan fotografie en kon hij niet meer zon­der zijn camera. Over­al waar hij heen ging, nam hij zijn camera mee. Hij speel­de zelfs even met de ge­dach­te om fotografie te gaan stu­de­ren, maar koos toch voor zelf­stu­die. Met be­hulp van boe­ken, in­ter­net en voor­al veel in­te­res­se voor fotografie leer­de hij het vak. We zijn drie jaar ver­der en Alexan­der is el­ke dag be­zig met fotografie, zo­wel voor ei­gen werk als in op­dracht. Toch be­schouwt hij zich­zelf nog steeds als een be­gin­nend fo­to­graaf. “Mijn ei­gen stijl heb ik nog niet ge­von­den, maar ik ben enorm ge­fas­ci­neerd door scha­du­wen, vlak­ken, lij­nen en re­flec­ties.”

De ou­de D90 heeft plaats­ge­maakt voor een Fu­ji­f­ilm X-T1 en X-Pro2. “Ik weet dat het niet de camera is die zorgt voor een prach­ti­ge foto maar ik vind ik het toch be­lang­rijk om een camera in de hand te heb­ben waar je van houdt. Het re­tro ge­voel en de hand­ma­ti­ge be­die­ning van de camera spre­ken me enorm aan.”

In­mid­dels is het werk van Alexan­der al en­ke­le ke­ren ge­pu­bli­ceerd en ge­ëx­po­seerd. Ook ver­koopt hij af en toe af­druk­ken en won hij eni­ge tijd ge­le­den de fo­to­wed­strijd ‘Ie­der­een fo­to­gra­feert’ die was uit­ge­schre­ven door de Bel­gi­sche krant De Mor­gen. Bij die­zelf­de krant werkt Alexan­der mo­men­teel als sta­gi­air, met als doel om na de zo­mer als free­lan­ce fo­to­graaf aan het werk te gaan.

“Mijn uit­ein­de­lij­ke doel is echt vaak te rei­zen, beel­den, reek­sen te ma­ken en te ex­po­se­ren en na­tuur­lijk wer­ken te ver­ko­pen. Dat be­gint nu stil­aan al wat te wer­ken. Zo heb ik een reeks ge­maakt rond Gent, ge­naamd 'The He­art of Ghent'. Die reeks is ook ten­toon­ge­steld ge­weest en op de­ze ex­po­si­tie heb ik zelfs en­ke­le beel­den ver­kocht!”

Niet al­leen het tech­ni­sche as­pect van fotografie is in­te­res­sant voor Alexan­der, maar na­tuur­lijk ook het kunst­zin­ni­ge. “De ge­schie­de­nis, de groot­mees­ters van de fotografie, ik wil het al­le­maal weten en le­ren. Ik hoor­de ooit ie­mand zeg­gen ‘Fotografie is me­lan­cho­lie vast­leg­gen voor mor­gen’. Ik kan het niet be­ter om­schrij­ven.”

De re­flec­tie door de deur van een bar, met erg mooie kleu­ren en het on­der­werp in mijn scha­duw.

De­ze foto heb ik ge­maakt in Por­tu­gal, op de dag na een enor­me bos­brand. Ge­no­men op een zo­mer­avond in Zee­brug­ge.

Bij de­ze foto aan de Bel­gi­sche kust heb ik voor­al ge­let op com­po­si­ties en lij­nen. De­zelf­de man als in de foto op de eer­ste pa­gi­na, maar dan op an­der mo­ment ge­no­men, met een re­flec­tie door een an­de­re ruit. Ik heb ge­wacht tot de da­me in de lin­ker­hoek...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.