Slui­ter­tijd

De slui­ter­tijd is een in­stel­ling waar­van de cre­a­tie­ve mo­ge­lijk­he­den niet al­tijd op waar­de wor­den ge­schat. We la­ten zien hoe lang de slui­ter open mag blij­ven voor haar­scher­pe re­sul­ta­ten, maar ook hoe be­paal­de on­der­wer­pen door be­we­gings­on­scherp­te meer ex­p­re

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Een kwes­tie van tijd.

Zon­der camera zou­den we heel wat mis­sen. Bij­voor­beeld wie er als eer­ste over de fi­nish komt in een nek-aan-nek­ra­ce. Hoe een chee­ta aan­zet voor de laat­ste sprong. Of met wat voor mooie spet­ters een drup­pel in een glas wa­ter valt. Dank­zij snel­le slui­ter­tij­den en high­speed­fo­to­gra­fie kan een camera haar­scherp ge­beur­te­nis­sen re­gi­stre­ren die voor het men­se­lijk oog ver­bor­gen blij­ven. Maar ook lan­ge slui­ter­tij­den kun­nen voor­de­len op­le­ve­ren. Fo­to­gra­fen kun­nen zo de be­we­ging van he­mel­li­cha­men aan de nach­te­lij­ke he­mel vast­leg­gen in foto’s met ster­ren­spo­ren. Of een wil­de bran­ding ver­an­de­ren in een melk­ach­ti­ge slui­er. En dy­na­miek in beeld bren­gen, door bij­voor­beeld een langs­ra­zen­de mo­tor­rij­der met mee­trek­ken te van­gen voor een on­scher­pe ach­ter­grond.

Wel­ke on­der­wer­pen en wel­ke ef­fec­ten je ook kiest, met een goed ge­ko­zen slui­ter­tijd wor­den je foto’s nog be­ter en en ex­pres­sie­ver.

Wel­ke slui­ter­tijd kiest de camera au­to­ma­tisch?

In de pro­gram­ma- en au­to­ma­ti­sche mo­dus kiest de camera de slui­ter­tijd. De slui­ter blijft net zo lang open als no­dig is om de juis­te hoe­veel­heid licht op de sen­sor te la­ten val­len. De au­to­ma­ti­sche func­ties van de mees­te camera’s ver­mij­den ech­ter lang­za­me­re slui­ter­tij-

den dan 1/125 se­con­de en ope­nen bij wei­nig licht lie­ver het dia­frag­ma of ver­ho­gen de iso-waar­de. Dit zorgt er­voor dat op­na­mes uit de hand niet “be­wo­gen” zijn en voor­komt dat een be­we­gend ob­ject on­scherp wordt weer­ge­ge­ven.

Van­af wel­ke slui­ter­tijd heb je een sta­tief no­dig?

Fo­to­gra­fen han­te­ren van­ouds de re­gel dat bij fo­to­gra­fe­ren uit de hand de slui­ter­tijd kor­ter moet zijn dan de in­ver­se van de ef­fec­tie­ve brand­punts­af­stand. An­ders be­staat het ge­vaar dat de klein­ste be­we­ging bij het af­druk­ken als on­scherp­te in het beeld zicht­baar is. Bij een 50 mm-lens (klein­beeld) stel je dus niet lan­ger in dan 1/50 se­con­de, bij een brand­punts­af­stand van 200 mm niet lan­ger dan 1/200 se­con­de. Dit is ech­ter slechts een richt­lijn. Af­han­ke­lijk van de beeldsta­bi­li­sa­tie en hoe stil je de camera kunt hou­den zijn lan­ge­re in­stel­lin­gen mo­ge­lijk zon­der dat de camera op een sta­tief hoeft. Let op: som­mi­ge op­na­men wor­den zelfs op sta­tief on­scherp, om­dat het in­druk­ken van de ont­span­knop en zelfs het op­klap­pen van de spie­gel tot mi­nie­me be­we­gings­on­scherp­te kan lei­den. Een af­stands­be­die­ning of draad­ont­span­ner en de spie­ge­lop­klap­func­tie bie­den dan uit­komst.

Wat be­te­kent ‘Bulb’?

Als je in de hand­ma­ti­ge mo­dus M de slui­ter­tijd blijft ver­ho­gen ver­schijnt op een be­paald mo­ment in de zoe­ker in plaats van een ge­tal het woord ‘Bulb’ of ‘B’. Dit is een va­ri­a­be­le be­lich­tings­tijd: een druk op de ont­span­knop opent de slui­ter en pas bij de twee­de keer druk­ken sluit hij. Dat maakt be­lich­tin­gen van meer­de­re uren mo­ge­lijk.

Hoe werkt ho­ge­snel­heids­fo­to­gra­fie?

Als je bij­voor­beeld het uit­een­spat­ten van een wa­ter­bom wilt fo­to­gra­fe­ren, heb je een flit­ser met high-speed syn­chro­ni­sa­tie no­dig, die in hoog tem­po kor­te, zwak­ke licht­pul­sen kan le­ve­ren. Bij een ge­wo­ne flit­ser zou je al­leen een foto met een over­be­lich­te strook in het mid­den krij­gen, om­dat de spleet­slui­ter nooit vol­le­dig open is bij der­ge­lij­ke slui­ter­tij­den.

Of je fo­to­gra­feert met een truc: in een don­ke­re stu­dio laat je bij ge­o­pen­de slui­ter te­ge­lij­ker­tijd de bal­lon bar­sten en een ge­wo­ne flits met wei­nig ver­mo­gen vu­ren. Dit ver­kort de flits­duur tot wel 1/20.000 se­con­de.

Bij een lan­ge slui­ter­tijd van 4 se­con­den (links) ver­an­dert de bran­ding in een mys­te­ri­eu­ze ne­vel. De­ze in­stel­ling is vaak al­leen mo­ge­lijk met een grijs­fil­ter dat het licht re­du­ceert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.