In de vlucht

Ru­dolf Vor­nehm com­bi­neert zijn free­lan­ce werk als foods­ty­list met het ma­ken van na­tuur­fo­to’s rond­om zijn klei­ne boer­de­rij in het Bei­er­se Woud, Duits­land.

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s - http://ru­dolf­vor­nehm-na­tur­fo­to­gra­fie.de/

Hoe maak je een mooie, haar­scher­pe foto van een vlie­gend in­sect van dicht­bij? En dan ook nog een­tje waar­bij de ach­ter­grond he­le­maal naar wens is? De Duit­se fo­to­graaf Ru­dolf Vor­nehm weet raad met de­ze flin­ke uit­da­ging. Hij laat zien dat het bij het fo­to­gra­fe­ren van vlie­gen­de hoor­naars niet om toe­vals­tref­fers hoeft te gaan. Hij lost het op met een in­ven­tief bouw­sel waar­op hij een be­we­gings­sen­sor aan­brengt, een aan­tal flit­sers en een stuk kar­ton met een geel-groen kleur­ver­loop. Hij richt zijn camera op de in­gang van het ver­blijf van de hoor­naars en zo­dra een hoor­naar de sen­sor ac­ti­veert, wordt de foto ge­maakt. Het kar­ton zorgt voor de ach­ter­grond. Om te zor­gen voor vol­doen­de licht, ge­bruikt hij maar liefst ze­ven sys­teem­flit­sers en nog een flit­ser voor het bij­lich­ten van de ach­ter­grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.