Ver­trouwd en vreemd

Chris­ti­an Ma­der (1963) is een free­lan­ce fo­to­graaf uit Stuttg­art. Naast de por­tret­fo­to­gra­fie en re­cla­me­fo­to­gra­fie die hij in op­dracht uit­voert, bracht hij on­langs The Mis­sing Link uit, een boek met foto’s van Ja­pan. Ja­pan zo­als het zich aan hem toont – of

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s - www.ma­der­fo­to.de

Ja­pan stelt ons wes­ter­lin­gen voor een raad­sel. Op het oog is het al­le­maal zo ver­trouwd: we zien een mo­der­ne sa­men­le­ving vol tech­no­lo­gie, com­mer­cie en an­de­re za­ken die we ken­nen van bij ons thuis. Maar kijk je wat be­ter of pro­beer je de Ja­pan­ners en hun han­de­len te door­gron­den, dan doemt er toch een gi­gan­tisch cul­tuur­ver­schil op. De be­ken­de Ja­pan­se au­teur Ha­ruki Mu­ra­kami zei in een in­ter­view: “Bui­ten­lan­ders zien Ja­pan als het op­per­vlak van een kalm meer. Ie­der­een die er naar kijkt ziet al­leen de re­flec­tie van wat hij denkt al te weten. Maar als je het meer in gaat, wordt dit beeld ver­stoord en zie je een fa­ça­de vol le­ven, te­ge­lijk echt en on­door­gron­de­lijk.” Die on­door­gron­de­lijk­heid heeft deels te ma­ken met de dub­bel­heid van een waar­neem­ba­re, op­per­vlak­ki­ge we­reld en een die­per lig­gen­de, eeu­wi­ge we­reld – of met het Ja­pan­se on­der­scheid tus­sen Ta­te­mae en Hon­ne, het mas­ker van so­ci­aal ge­ac­cep­teerd ge­drag ener­zijds en de ech­te maar ver­bor­gen ge­voe­lens en wen­sen an­der­zijds. Wij kun­nen de ver­ban­den tus­sen die twee la­gen niet door­gron­den – voor ons is er een ‘mis­sing link’.

Wat ge­beurt er met die man die daar met een plas­tic zak­je met het op­schrift ‘Get! Hap­py!’ voor een gok­au­to­maat staat? Waar­om staan die drie stoe­len daar pre­cies zo on­der die be­weg­wij­ze­ring? De mis­sing link loopt als een ro­de draad door Chris­ti­an Ma­ders foto’s van Ja­pan. Het le­vert een bij­zon­der soort schoon­heid op – een sub­tie­le ver­won­de­ring.

Chris­ti­an Ma­der – The Mis­sing Link (Uit­ge­ve­rij Kehrer, 144 pa­gi­na’s, 28 x 22 cm, En­gels/Duits, ISBN 978-3-86828-770-7, 39,90 eu­ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.