PUIK GELUID

Be­ach­tek DXA MICRO PRO au­dio adap­ter

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

De kwa­li­teit van vi­deo-op­na­men is de af­ge­lo­pen ja­ren sterk ver­be­terd. De mees­te foto- en vi­deo­ca­me­ra’s be­schik­ken over 4K/Ul­tra HD vi­deo­re­so­lu­tie en le­ve­ren bij­zon­der mooie beel­den. De kwa­li­teit van de au­dio-op­na­men valt daar­en­te­gen vaak nog erg te­gen, ze­ker voor hoog­waar­di­ge pro­duc­ties. De Be­ach­tek DXA-Micro Pro is een adap­ter die je in staat stelt pro­fes­si­o­neel geluid op te ne­men van prak­tisch el­ke bron. Om­dat de au­dio di­rect wordt door­ge­zet naar de camera zal het al­tijd syn­chroon lo­pen met de vi­deo, wat je veel tijd aan na­be­wer­king be­spaart. De adap­ter be­vat ver­der al­le be­no­dig­de func­ties, zo­als een krach­tig low-noi­se voor­ver­ster­ker, le­vel con­trols, kop­te­le­foon mo­ni­to­ring, fan­toom­voe­ding en plug-in voe­ding.

Prijs: 259 eu­ro www.ca­me­r­a­land.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.