Spook­ach­ti­ge be­we­gin­gen

Zo com­bi­neer je stil­stand en be­we­ging in één foto.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Zo com­bi­neer je stil­stand en be­we­ging in één foto.

Om het voor­bij­ra­zen van pas­san­ten op een foto vast te leg­gen moet je je ca­me­ra als het wa­re ver­tra­gen. De spook­ach­ti­ge ver­schij­nin­gen die op de­ze ma­nier op je foto’s ont­staan, la­ten zien hoe­zeer het da­ge­lijks le­ven ge­ken­merkt wordt door be­we­ging en haast. Als je bij dag­licht fo­to­gra­feert, heb je voor zo’n lan­ge slui­ter­tijd wel een grijs­fil­ter no­dig. Bo­ven­dien moet je de ca­me­ra op een sta­tief zet­ten, zo­dat ge­bou­wen of bor­den niet be­wo­gen ra­ken tij­dens de op­na­me.

De ide­a­le lo­ca­tie is een druk­ke plek, bij­voor­beeld voor een sta­ti­on, een bus­hal­te of een brug waar veel men­sen over­heen lo­pen. Voor­bij­gan­gers heb­ben geen an­de­re mo­ge­lijk­heid dan op je af of om je heen te lo­pen. Op de foto’s zien ze er­uit als be­we­gen­de stre­pen. Let er bij de keu­ze van de lo­ca­tie wel op dat je het ver­keer niet hin­dert en dat men­sen niet over je sta­tief kun­nen strui­ke­len.

1 Ca­me­ra-in­stel­lin­gen

Kies in het me­nu voor de beeld­kwa­li­teit RAW+Fi­ne, scha­kel de hand­ma­ti­ge mo­dus in en stel een lan­ge slui­ter­tijd in. On­ze foto’s zijn ge­maakt met een be­lich­tings­tijd van tus­sen de een en twee se­con­den, een dia­frag­ma van f8 en een iso-waar­de van 200.

2 Voor­be­rei­ding

Maak een paar test­fo­to’s en be­kijk de re­sul­ta­ten. De voor­bij­gan­gers moe­ten er vaag uit­zien, maar nog wel her­ken­baar zijn als men­sen. Ga op zoek naar een lo­ca­tie met een con­stan­te stroom aan voor­bij­gan­gers.

3 Va­ri­a­ties

Als de foto niet he­le­maal naar je zin is, kun je pro­be­ren of je met een an­de­re po­si­tie be­te­re re­sul­ta­ten krijgt. Ko­men er op jouw lo­ca­tie te wei­nig men­sen langs? Dan kun je het op een la­ter mo­ment, bij­voor­beeld tij­dens het spits­uur, nog een keer pro­be­ren.

4 Te­gen­stel­lin­gen cre­ë­ren

Als je een vriend mee­neemt naar je shoot, kun je een dy­na­mi­sche te­gen­stel­ling tus­sen be­we­ging en stil­stand cre­ë­ren door hem be­we­ging­loos voor een druk­ke ach­ter­grond of in de men­sen­me­nig­te te zet­ten. Mocht je mo­del des­on­danks on­scherp wor­den, dan kun je het ook met een kor­te­re slui­ter­tijd pro­be­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.