Nostal­gisch por­tret

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Cre­ëer de sfeer van ver­vlo­gen da­gen.

We ken­nen al­le­maal de wit­te stoom van ou­de lo­co­mo­tie­ven waar­door sta­ti­ons in ou­de films een heel bij­zon­de­re sfeer krij­gen. Of de mist­ma­chi­nes bij con­cer­ten die on­ze fa­vo­rie­te bands be­dek­ken in dich­te wol­ken.

Een beet­je mist kan een al­le­daag­se foto in een nostal­gisch beeld ver­an­de­ren dat doet den­ken aan lang ver­vlo­gen tij­den. De nau­we­lijks zicht­ba­re waas pro­du­ceert een dif­fuus licht door­dat de licht­stra­len door klei­ne deel­tjes stof en wa­ter ge­re­flec­teerd wor­den.

Om in de­zelf­de sfeer te blij­ven heb­ben we een foto van een mo­del in een ou­der­wet­se trein­wa­gon ge­no­men. De ide­a­le om­ge­ving om het por­tret een mys­te­ri­eu­ze, nostal­gi­sche flair te ge­ven.

1 Sta­tief

Om het juis­te stand­punt te vin­den neem je eerst foto’s uit de hand. Merk je ech­ter dat de beel­den toch on­scherp wor­den door de lan­ge slui­ter­tij­den, ge­bruik dan een sta­tief.

2 Het weer

Geen zon? Geen pro­bleem! Be­ves­tig oran­je fil­ter­fo­lie aan een flit­ser en plaats de­ze bui­ten voor het raam. Van daar­uit kan hij zor­gen voor de lan­ge, har­de scha­duw die je voor het ne­ve­l­ef­fect no­dig hebt.

3 Ach­ter­grond

Het vin­den van een ge­schik­te lo­ca­tie is het hal­ve werk. Hoe meer nostal­gi­sche char­me de lo­ca­tie heeft, hoe au­then­tie­ker de mist over­komt. Het ge­res­tau­reer­de trein­com­par­ti­ment uit de ja­ren vijf­tig is een ide­a­le plek.

4 Rekwi­sie­ten

Wan­neer je de per­fec­te am­bi­an­ce hebt ge­von­den besteed je aan­dacht aan de klei­ne din­gen. Ge­schik­te rekwi­sie­ten kun­nen de flair ver­be­te­ren. We heb­ben de lam­pen in het com­par­ti­ment op­val­len­der neer­ge­zet.

5 Pas­sen­de kle­ding

Als je de moei­te hebt ge­no­men een spe­ci­a­le lo­ca­tie te vin­den en de­ze uit te rus­ten met ge­schik­te rekwi­sie­ten, dan moet je je mo­del niet in jeans en T-shirt fo­to­gra­fe­ren. Zoek naar kle­ding die past bij het lang ver­vlo­gen tijd­perk.

6 Het ne­ve­l­ef­fect

We heb­ben een do­sis ne­vel­s­pray ge­bruikt om de lo­ca­tie een nostal­gi­sche sfeer te ge­ven. Als je de ne­vel roy­aal voor de ra­men spuit krijg je de licht­bun­dels zicht­baar op de foto.

7 Po­si­ties uit­pro­be­ren

Bij het po­si­ti­o­ne­ren van het mo­del is wat cre­a­ti­vi­teit ver­eist. Bij het raam valt het licht door de mist en hier­door krijg je op een na­tuur­lij­ke ma­nier lij­nen in beeld. Ook de mo­ge­lijk­heid om een op­na­me van op­zij te ne­men biedt zich aan. Wij von­den de zit­ten­de po­si­tie het best. Zo komt de nostal­gi­sche sfeer van de wa­gon goed tot zijn recht.

8 De be­lich­ting

Om een klei­ne scherp­te­diep­te te krij­gen ko­zen we voor een groot dia­frag­ma. In dit ge­val was het be­lang­rijk om de slui­ter­tijd aan te pas­sen zo­dat de om­ge­ving licht on­der­be­licht was Op de­ze ma­nier kun­nen de licht­bun­dels die door de ra­men val­len de klei­ne stof­jes in de waas op­lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.