Wild­li­fe op de foto

Ook in Eu­ro­pa heb je prach­ti­ge wil­de die­ren om op de foto te zet­ten. Dat kan in de bos­sen en na­ti­o­na­le par­ken, maar om te be­gin­nen kun je ook een die­ren­tuin be­zoe­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Denk ook eens aan een die­ren­tuin!

Je komt in de na­ti­o­na­le par­ken van bij­voor­beeld Duits­land te­gen­woor­dig weer al­ler­lei span­nen­de die­ren­soor­ten te­gen, zo­als lyn­xen, wol­ven en gie­ren. Voor veel fo­to­gra­fen is het een enor­me kick om zul­ke die­ren op de foto te krij­gen. Dat is nog niet zo heel een­vou­dig, want de­ze dier­soor­ten la­ten zich nau­we­lijks zien. En zie je er een, dan is hij bij het min­ste of ge­ring­ste on­raad weer ver­dwe­nen. Ook veel dier­soor­ten met gro­te­re po­pu­la­ties slaan al zo snel op de vlucht dat je vaak niet eens door­hebt dat er een ree of ot­ter in de buurt was. Het is daar­om be­lang­rijk dat je je­zelf ca­mou­fleert, veel ge­duld hebt en goe­de ken­nis van za­ken hebt om­trent de dier­soort in kwes­tie.

Wil je een­vou­di­ger be­gin­nen, dan kun je in een die­ren­tuin je kun­sten oe­fe­nen. Of je gaat naar een hot­s­pot voor trek­vo­gels. Een goe­de kans om wol­ven en brui­ne be­ren op de foto te zet­ten heb je in het Bei­er­se Woud: hier zijn gro­te die­ren­ver­blij­ven waar je voor­al tij­dens voe­der­tijd rui­me ge­le­gen­heid hebt om mooie foto’s te ma­ken. De die­ren zijn hier re­de­lijk ge­wend aan men­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.