Van be­lich­tings­reeks naar hdr

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Ge­bruik Pho­to­shop en Light­room om een hdr te ma­ken.

Ga van start

Open Ado­be Brid­ge om al­le foto’s uit je be­lich­tings­reeks te se­lec­te­ren. Klik dan met je rech­ter­muis­knop op de ge­se­lec­teer­de foto’s en kies voor Ope­nen in Ca­me­ra Raw. Nu se­lec­teer je al­le foto’s met Ctrl+A en kun je wij­zi­gin­gen door­voe­ren die op al­le foto’s het­zelf­de moe­ten zijn, zo­als wit­ba­lans of ob­jec­tief­cor­rec­ties. Daar­na open je het me­nu via de knop bo­ven­aan de Film­strip en klik je op Sa­men­voe­gen tot HDR.

Fi­ne­tu­ning en op­slaan

De an­de­re in­stel­lin­gen in het ven­ster met de Voor­ver­to­ning be­spre­ken we in het ka­der op de pa­gi­na hier­naast. Klik hier op Sa­men­voe­gen en be­werk het re­sul­taat in het vol­gen­de ven­ster. Maak hier de kleu­ren en con­tras­ten wat ster­ker. Dat kan in één keer via de in­stel­lin­gen bij Stan­daard, maar ook wat pre­cie­zer met het Aan­pas­sings­pen­seel en een Ge­gra­du­eerd fil­ter. In ons voor­beeld heb­ben we de lucht wat don­ker­der ge­maakt en de voor­grond juist wat lich­ter.

Pro­gram­ma:

Doel:

Ni­veau:

Ado­be Pho­to­shop en Light­room CC

Maak een hdr-foto van een be­lich­tings­reeks

Moei­lijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.