Maak een ci­ne­ma­g­raph

Com­bi­neer een foto en een vi­deo en laat een foto be­we­gen.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Door Kris­tel Fol­mer

Com­bi­neer een foto en een vi­deo en laat zo de foto be­we­gen.

Ze gaan al heel lang mee: gif-be­stan­den. Dit be­stands­for­maat is al een on­der­deel van web­de­sign sinds de ja­ren ne­gen­tig. Zijn be­per­kin­gen zijn al­ge­meen be­kend: slechts 256 kleu­ren en 1-bits trans­pa­ran­tie. Een tijd lang wer­den gif-be­stan­den ge­zien als een on­be­lang­rijk stuk di­gi­ta­le an­tiek, maar door het sim­pe­le feit dat het be­stands­ty­pe animatie kan be­vat­ten, heeft het op­nieuw de aan­dacht ge­trok­ken van cre­a­tie­ve­lin­gen. Het werk van kun­ste­naars als Ja­mie Beck en Ke­vin Burg heeft ge­zorgd voor een her­nieuw­de in­te­res­se voor de gif.

In de­ze work­shop leer je hoe je zelf een zo­ge­he­ten ci­ne­ma­g­raph maakt: je maakt een ge­a­ni­meer­de foto, een beeld met een be­we­gend on­der­deel dat an­ders stil zou staan. Het ver­schil met een vi­deo is dat je bij een ci­ne­ma­g­raph denkt een ge­wo­ne foto te zien, maar dan plot­se­ling ver­rast wordt door een sub­tie­le be­we­ging.

Voor het ma­ken van een ci­ne­ma­g­raph heb je een foto en een vi­deo no­dig, bei­de van­uit pre­cies het­zelf­de per­spec­tief vast­ge­legd. We la­ten zien hoe je foto’s com­bi­neert met vi­de­o­la­gen om een in­druk­wek­ken­de ‘foto’ te ma­ken van een klein meer­tje met be­we­gen­de rim­pe­lin­gen in het wa­ter. Wil je met de­zelf­de beel­den oe­fe­nen, ga dan naar www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl om de be­stan­den te down­lo­a­den. Om met de vi­de­o­la­gen te kun­nen wer­ken, heb je voor het uit­voe­ren van de­ze work­shop Pho­to­shop CS3

Ex­ten­ded of een nieu­we­re Ex­ten­ded-ver­sie no­dig.

Bij een ci­ne­ma­g­raph denk je een ge­wo­ne foto te zien, maar dan word je plot­se­ling ver­rast door een sub­tie­le be­we­ging.

Pro­gram­ma: Doel: Ni­veau: Pho­to­shop CS3 Ex­ten­ded of nieu­wer Laat een deel van een foto be­we­gen in een fas­ci­ne­rend gif-for­maat Moei­lijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.