Tam­ron SP 70-200mm F2.8

Tam­ron geeft zijn ob­jec­tief met waar­schijn­lijk het po­pu­lair­ste zoom­be­reik een com­ple­te ma­ke­over. Het krijgt een nieuw ont­werp en vernieuwde tech­niek.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Door Ton Heij­nen

Een com­ple­te ma­ke-over.

Bij de ont­wik­ke­ling van nieu­we ob­jec­tie­ven is Tam­ron al een tijd­je be­zig om de ou­de­re EX-se­rie te ver­van­gen door nieu­we mo­del­len. In­mid­dels was de klas­sie­ke te­le­zoom van 70-200 mil­li­me­ter aan de beurt. De­ze com­bi­na­tie van brand­punts­af­stan­den is erg po­pu­lair. Of je nou sport­fo­to­graaf bent, die­ren op de foto wilt zet­ten, op reis gaat of por­tret­ten wilt ma­ken, voor al de­ze dis­ci­pli­nes is dit be­reik ge­schikt. Daar zor­gen ook de ho­ge licht­sterk­te van f2,8 en de snel­le au­to­fo­cus­mo­tor voor.

De nieu­we 70-200 G2 is in mat­zwart uit­ge­voerd. Net als de an­de­re mo­del­len uit de SP-se­rie voelt hij de­ge­lijk aan en ligt hij ste­vig in de hand. De zoom- en fo­cus­rin­gen zijn goed be­reik­baar en dat geldt ook voor de scha­ke­laars voor de beeldsta­bi­li­sa­tor en de fo­cus-in­stel­lin­gen. Met de­ze knop­pen aan de zij­kant kun je niet al­leen over­scha­ke­len naar hand­ma­tig scherp­stel­len, maar ook het scherp­stel­ge­bied be­per­ken tot een ge­bied van drie me­ter tot on­ein­dig. De sta­tief­gon­del is aan­ge­naam com­pact, maar houdt de lens pri­ma sta­biel. We heb­ben maar één op­mer­king over de be­die­ning en dat be­treft de zoom­ring. Het draai­be­reik is lek­ker kort, maar voor­al aan 70mm-kant gaat hij iet­wat zwaar.

Over­tui­gen­de pres­ta­ties

In de prak­tijk­test liet de Tam­ron erg goe­de re­sul­ta­ten zien op al­le ge­bie­den. De snel­heid is hoog ge­noeg om ook een snel­le spor­ter scherp op de foto te zet­ten en die­ren heel goed in fo­cus te hou­den. Dat werkt niet al­leen in de con­ti­nue mo­dus, maar ook met en­kel­beeld-AF. Op­val­lend is dat de au­to­fo­cus van het ob­jec­tief bij lan­ge­re brand­punts­af­stan­den iets snel­ler wordt. Vol­le­dig in­ge- zoomd duurt scherp­stel­len maar 0,32 se­con­den. Ook bij wei­nig licht blij­ven de snel­heid en de pre­ci­sie van het sys­teem erg goed. Zelfs fel te­gen­licht brengt het sys­teem nau­we­lijks in de war.

Wat re­so­lu­tie be­treft laat de Tam­ron erg hel­de­re en scher­pe struc­tu­ren zien bij ie­de­re brand­punts­af­stand. Klei­ne drup­pels bij wa­ter­spor­ters of fij­ne de­tails in por­tret­ten – het mid­den van het beeld is al­tijd goed scherp, ook bij vol­le­dig open dia­frag­ma. In de hoe­ken loopt de scherp­te iets te­rug, zo bleek in ons test­lab. In de prak­tijk speelt dat een veel min­der gro­te rol.

Ook als het gaat om beeld­fou­ten, slaat de Tam­ron SP 70-200 een goed fi­guur. Chro­ma­ti­sche aber­ra­ties zijn nau­we­lijks te zien en dat geldt voor het ge­he­le zoom­be­reik. We heb­ben in het lab ver­te­ke­ning kun­nen waar­ne­men over het he­le be­reik, maar die blijft al­tijd op een aan­vaard­baar laag ni­veau. Vig­net­te­ring is wel dui­de­lijk te zien bij open dia­frag­ma, maar ver­dwijnt al snel bij dia­frag­me­ren.

Het valt ons op dat de beeldsta­bi­li­sa­tor ont­zet­tend ef­fec­tief werkt. Tam­ron be­weert dat je tot wel vijf stops lan­ger uit de hand kunt fo­to­gra­fe­ren. In on­ze test blijkt al snel dat die be­we­ring niet al­leen mar­ke­ting­praat is. Bij 200 mil­li­me­ter kon­den we met een

rus­ti­ge hand nog scher­pe foto’s ma­ken met een slui­ter­tijd van 1⁄5 se­con­de. Dat is een uit­ste­ken­de pres­ta­tie.

Pri­ma to­taal­pak­ket

Naast de op­ti­sche ken­mer­ken biedt het nieu­we mo­del van Tam­ron ook an­de­re be­lang­rij­ke ver­be­te­rin­gen. Zo is de kort­ste scherp­ste l af­stand slechts 1,3 me­ter en kun je klei­ne de­tails dus gro­ter in­beeld bren­gen. De ne­gen dia­frag­ma la­mel­len zor­gen voor een mooie zach­te bo­keh, wat voor­al van pas komt bij por­tret­fo­to’s.

De me­ta­len be­hui­zing van het ob­jec­tief heeft af­dich­tin­gen te­gen stof en spat­wa­ter, dus je kunt het pri­ma ge­brui­ken tij­dens min­der fijn weer.

Het voor­ste lens­ele­ment heeft daar­bij een flu­or-coa­ting ge­kre­gen die vol­gens Tam­ron wa­ter- en vet­af­sto­tend is. Hier­door moet je hem mak­ke­lij­ker kun­nen schoon­ma­ken. Het ob­jec­tief is le­ver­baar met een lens­vat­ting voor Ca­non en Ni­kon. Het kan over­weg met de ful­l­fra­me spie­gel­re­flexen en de APS-C-mo­del­len van bei­de mer­ken.

Con­clu­sie

De Tam­ron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 is mooi af­ge­werkt en ook de pret­ti­ge be­die­ning en voor­al zijn uit­ste­ken­de pres­ta­ties we­ten ons te over­tui­gen. Het eni­ge min­punt­je is de vig­net­te­ring. De snel­heid en de de­tail­weer­ga­ve van de foto’s zijn wel van hoog ni­veau. De af­dich­ting te­gen de ele­men­ten maakt het ge­heel af.

“Een erg goed al­ter­na­tief voor de be­dui­dend duur­de­re mo­del­len van Ca­non en Ni­kon zelf.”

Ton Heij­nen

Voor fo­to­gra­fie in de die­ren­tuin is het zoom­be­reik van 70-200 mil­li­me­ter een uit­ste­ken­de keu­ze. Door de kort­ste scherp­stel­af­stand van slechts één me­ter kun je mooie de­tail­op­na­men ma­ken met een zach­te bo­keh.

De Tam­ron is een trou­we reis­ge­noot. Niet al­leen voor de­tails, maar ook voor mooie uit­zich­ten is hij uit­ste­kend ge­schikt.

Bij open dia­frag­ma is de vig­net­te­ring goed zicht­baar over het he­le zoom­be­reik. De in­vloed op je foto’s is ech­ter ge­ring. Twee stops dia­frag­me­ren ver­min­dert de vig­net­te­ring aan­zien­lijk.Lang­ste brand­punts­af­stand, open dia­frag­ma

Kort­ste brand­punts­af­stand, open dia­frag­ma

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.