Lands­ca­pe with tree, by Ja­mie Haw­kes­worth

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Ja­mie Haw­kes­worth (Ips­wich, 1987) hield voor het eerst een ca­me­ra vast toen hij een ge­re­con­stru­eer­de plaats de­lict moest vast­leg­gen tij­dens zijn stu­die fo­ren­si­sche we­ten­schap­pen aan de uni­ver­si­teit in Pres­ton (GB). Na nog geen jaar stap­te hij bin­nen de­zelf­de uni­ver­si­teit over op fo­to­gra­fie. Zijn se­rie Pres­ton Bus Sta­ti­on werd als in­stal­la­tie in het bus­sta­ti­on ten­toon­ge­steld en ook in de vorm van een krant ge­pu­bli­ceerd. In de­ze se­rie sche­mert zijn ken­mer­ken­de stijl al door, een stijl die hij la­ter zou uit­wer­ken in zijn reis­ver­sla­gen uit Con­go (2016) en Co­lom­bia (2017), met als hoog­te­punt zijn re­cen­te se­rie naakt­por­tret­ten in op­dracht van Print

Ma­ga­zi­ne. Zijn foto’s wor­den in tal van tijd­schrif­ten ge­pu­bli­ceerd.

Van 9 sep­tem­ber t/m 3 de­cem­ber

Huis Mar­seil­le, Am­ster­dam

www.huis­mar­seil­le.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.