Beeld met com­men­taar

Mo­men­teel te zien in Fo­to­mu­se­um Den Haag.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Voor wie wat meer moei­te heeft met het le­zen van Ara­bisch hand­schrift en hier­naast niet ver­der komt dan ‘I LO­VE YOU’, hier dan een glo­ba­le ver­ta­ling van een deel van de tek­sten:

- “Is ze aan het dro­men?”,

- “Dat ben ik hier op de foto”

- “Ik wou dat ik dat was op de foto”

- “Ik hou van jou, Bie­ke”

Een uit­leg. In 2011, bij het uit­bre­ken van de Ara­bi­sche Len­te, ging de Bel­gi­sche Mag­num­fo­to­gra­fe Bie­ke De­poor­ter voor een fo­toop­dracht naar Ca­ï­ro. Ze be­sloot ook voor vrij werk in Egyp­te te gaan fo­to­gra­fe­ren, maar wil­de zich daar­bij niet rich­ten op de gro­te po­li­tie­ke en de mas­sa­le de­mon­stra­ties op de open­ba­re plek­ken. Ze ging juist op zoek naar de per­soon­lij­ke ver­ha­len ach­ter de huis­deu­ren van Egyp­te­na­ren. Ze maak­te con­tact met men­sen op straat en pro­beer­de die dan zo ver te krij­gen dat ze de nacht bij hen in huis kon door­bren­gen. Het is een for­mu­le die ze al ve­le ke­ren eer­der heeft toe­ge­past, met heel bij­zon­de­re foto’s als re­sul­taat: voor haar af­stu­deer­op­dracht aan de kunst­aca­de­mie van Gent reis­de ze zo door Rus­land en eni­ge ja­ren la­ter be­zocht ze op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier een reeks Ame­ri­kaan­se huis­hou­dens. Het le­vert in­tie­me por­tret­ten op van men­sen in een set­ting die zo na­tu­rel is als hij maar zijn kan. In Egyp­te merk­te ze dat het niet mee­viel om door te drin­gen tot de pri­vés­feer van de fa­mi­lies die ze be­zocht. Hoe­wel ze er­in slaag­de om heel le­ven­di­ge en po­ë­ti­sche beel­den van de gast­ge­zin­nen te fo­to­gra­fe­ren, werd zij zich gaan­de­weg sterk be­wust van haar po­si­tie als bui­ten­staan­der. Daar­om be­sloot zij in 2017 nog eens naar Egyp­te te gaan en daar een eer­ste op­zet van haar nieu­we boek aan ge­por­tret­teer­den en pas­san­ten te la­ten zien. Ze vroeg hen hun com­men­taar bij de foto’s te schrij­ven. Het re­sul­taat – met de En­gel­se ver­ta­ling van de com­men­ta­ren er­bij – is te zien in de ex­po­si­tie As it may be / Mum­kin in het Fo­to­mu­se­um in Den Haag en in het boek

As it may be van Bie­ke De­poor­ter.

Je kunt de tek­sten zien als een soort meer­stem­mi­ge con­ver­sa­tie. Ze ge­ven een fas­ci­ne­ren­de ex­tra di­men­sie aan de foto’s, zo­wel vi­su­eel als in­hou­de­lijk, en zet­ten je aan het den­ken over cul­tuur­ver­schil­len, over men­se­lij­ke re­la­ties en over fo­to­gra­fie. Nog even een klei­ne greep uit de com­men­ta­ren die te le­zen zijn in de ten­toon­stel­ling:

- Hoe heeft hij er­mee in kun­nen stem­men dat zijn vrouw zo op de foto ge­zet wordt?

- Er zijn geen pro­ble­men met de­ze foto. Ze doen niets ver­keerd.

- In mijn huis mo­gen meis­jes zich niet zo kle­den.

- Een prach­tig ge­zin.

- Wat is het doel van de­ze foto?

Bie­ke De­poor­ter - As it may be / Mum­kin 21 ok­to­ber 2017 – 14 ja­nu­a­ri 2018 Fo­to­mu­se­um Den Haag www.fo­to­mu­se­um­den­haag.nl Bie­ke De­poor­ter - As it may be, Uit­ge­ve­rij Han­ni­bal, ISBN 978 94 9267 717 4, 57,50 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.