De flits­schoen

CHIP FOTO Magazine - - Flitsen -

De mees­te spie­gel­re­flexen en sys­teem­ca­me­ra’s heb­ben bo­ven­op een flits­schoen, waar je al­ler­lei ac­ces­soi­res op kunt aan­slui­ten, zo­als een mi­cro­foon, een lamp, de ont­van­ger van een af­stands­be­die­ning, een wa­ter­pas en na­tuur­lijk ook een op­zet­flit­ser. Na lan­ge tijd van ge­har­re­war is het ein­de­lijk zo­ver: er is door de di­ver­se ca­me­ra- en flit­ser­fa­bri­kan­ten een uni­ver­se­le stan­daard ge­ac­cep­teerd, zo­dat je ie­de­re flit­ser kunt com­bi­ne­ren met ie­de­re ca­me­ra, on­ge­acht de fa­bri­kant. De stan­daard schoen, met het gro­te con­tact in het mid­den, zorgt dan dat de flit­ser syn­chroon af­gaat met de slui­ter van de ca­me­ra en dat er geen sto­rin­gen op­tre­den (denk hier­bij aan de flits­syn­chro­ni­sa­tie­tijd, zie pa­gi­na 48). Ook de TTL-ge­ge­vens wor­den via de flits­schoen uit­ge­wis­seld.

Denk er­aan dat som­mi­ge ou­de­re ca­me­ra’s nog niet de­ze stan­daard flits­schoen heb­ben, zo­als de eer­ste So­ny Alp­ha 77. Nieu­we­re flit­sers pas­sen daar­om niet op de So­ny Alp­ha 77, en om­ge­keerd geldt dat de ac­ces­soi­res van de Alp­ha 77 niet op de Alp­ha 77 II pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.