Vol­le­di­ge con­tro­le bij het flitsen

Als je flitst, moet je de ca­me­ra ook goed in­stel­len.

CHIP FOTO Magazine - - Flitsen -

Na­tuur­lijk moet je niet al­leen de flit­ser goed in­stel­len, maar ook de ca­me­ra. Daar­bij zijn er een paar za­ken om op te let­ten, te be­gin­nen bij de slui­ter­tijd. Die kun je niet zo vrij kie­zen als wan­neer je zon­der flit­ser fo­to­gra­feert. Er is een on­der­grens: de flits­syn­chro­ni­sa­tie­tijd. Die ligt bij de mees­te ca­me­ra’s tus­sen de 1/160 en 1/250 se­con­de. Het is de kort­ste slui­ter­tijd waar­bij de slui­ter van de ca­me­ra vol­le­dig ge­o­pend is. Zo­dra je bij het flitsen een kor­te­re slui­ter­tijd kiest, ga je de slui­ter te­rug­zien als zwar­te balk in de foto.

Een uit­zon­de­ring vor­men flit­sers met HSS, High Speed Syn­chro­ni­sa­ti­on. Daar­bij kun je wel kor­te­re slui­ter­tij­den tot 1/8000 se­con­de ge­brui­ken. De flit­ser geeft het licht daar­bij af in de vorm van on­tel­ba­re kor­te stro­bo­scoop­flit­sen, waar­door er een soort van con­ti­nu licht ont­staat – net zo­lang als de slui­ter no­dig heeft om de he­le sen­sor af te gaan. HSS is vaak ech­ter he­le­maal niet no­dig en een na­deel is dat de reik­wijd­te van het licht sterk af­neemt door de lan­ge­re duur van de flitsen. Daar­om speelt HSS niet zo’n gro­te rol.

Maar zo­lang je lan­ger be­licht dan de flits­syn­chro­ni­sa­tie­tijd is er niets aan de hand. Je kunt ook een lan­ge slui­ter­tijd van 30 se­con­de kie­zen en ge­du­ren­de die tijd één keer kort flitsen, bij­voor­beeld om een per­soon in een land­schap naar vo­ren te la­ten ko­men.

Een an­de­re be­lang­rij­ke pa­ra­me­ter is de iso-waar­de. Net als bij foto’s zon­der flits is het be­lang­rijk om de­ze waar­de zo laag mo­ge­lijk te hou­den om ruis te­gen te gaan. En dan is er nog het dia­frag­ma. Hoe je dat moet be­pa­len lees je in het ka­der hier­naast.

Als je geen re­ke­ning houdt met de flits­syn­chro­ni­sa­tie­tijd en de slui­ter­tijd te kort in­stelt, krijg je een le­lij­ke be­lich­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.