Red­den­de ek­ster

Ca­me­ron Bloom heeft al twin­tig jaar er­va­ring als por­tre­ten reis­fo­to­graaf. Hij woont in de buurt van Syd­ney. Hier laat hij zien hoe een ge­von­den ek­ster­kui­ken­tje zijn ge­zin redt. www.pen­guin­bloom.com

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s -

In één kort ogen­blik kan een le­ven to­taal op zijn kop ge­zet wor­den: toen de Au­stra­li­sche Sam Bloom tij­dens een va­kan­tie in Thai­land te­gen de re­ling van een uit­zicht­plat­form leun­de, brak de­ze af waar­door ze de diep­te in stort­te. De moe­der van drie kin­de­ren raak­te ver­lamd van­af de borst. Ter­wijl ze wan­ho­pig pro­beer­de te wen­nen aan een le­ven in een rol­stoel, werd haar ge­zin uit­ge­breid met een on­ge­brui­ke­lijk huis­dier: een van haar zoons bracht een ek­ster­kui­ken mee dat tij­dens een storm uit het nest was ge­val­len. De jon­ge vo­gel bracht weer licht en vreug­de in het kom­mer­vol­le ge­zin. De echt­ge­noot Ca­me­ron Bloom, be­roeps­fo­to­graaf, bracht met prach­ti­ge foto’s in beeld hoe de bij­zon­de­re vo­gel een ge­liefd ge­zins­lid werd. De foto’s kre­gen al snel meer dan hon­derd­dui­zend vol­gers op In­st­agram en sa­men met best­sel­ler­au­teur Brad­ley Tre­vor Grei­ve maak­te hij er een boek van dat nu ook in Ne­der­land­se ver­ta­ling ver­krijg­baar is.

Het ek­ster­vrouw­tje had een ge­bro­ken vleu­gel, maar dank­zij de zor­gen van de fa­mi­lie Bloom kwam ze er bo­ven­op. Van­we­ge het zwart-wit­te ve­ren­pak noem­de de fa­mi­lie haar Pen­guin. Op Ca­merons foto’s is te zien hoe de nieuws­gie­ri­ge vo­gel helpt bij het ras­pen van wor­tels, hoe ze op haar rug een dut­je doet in het bed van de ou­ders en hoe ze con­tro­leert of de jon­gens hun tan­den wel goed ge­poetst heb­ben.

Pen­guin hielp Sam door haar don­ker­ste uren heen, op mo­men­ten dat de vroe­ger zo le­vens­lus­ti­ge vrouw aan op­ge­ven dacht. En ze bracht ook vreug­de op de be­te­re da­gen, die er na ver­loop van tijd steeds meer kwa­men. Uit­ein­de­lijk vond Sam nieu­we kracht: ze be­gon aan een nieu­we hob­by ka­jak­va­ren en doet nu zelfs mee aan wed­strij­den. En Pen­guin leer­de vlie­gen!

Re­gis­seur Ree­se Wi­ther­spoon gaat het boek in 2018 ver­fil­men, met Nao­mi Watts in de hoofd­rol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.