Ai Wei­wei

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Met zijn ra­di­ca­le kri­tiek op men­sen­rech­ten­schen­din­gen, machts­mis­bruik en het ver­re­gaan­de toe­zicht van de Chi­ne­se au­to­ri­tei­ten groei­de Ai Wei Wei uit tot een van ’s we­relds be­lang­rijk­ste he­den­daag­se kun­ste­naars. In Ai’s werk is een be­lang­rij­ke rol weg­ge­legd voor fo­to­gra­fie, van zijn vroe­ge po­li­tie­ke sta­te­ments tot zijn da­ge­lijk­se stroom sel­fies en snap­shots op so­ci­a­le me­dia. Op Twit­ter en In­st­agram legt hij zijn le­ven vast on­der con­stant toe­zicht van de over­heid, do­cu­men­teert hij zijn kun­ste­naar­schap en de men­sen die hij ont­moet, maar toont hij ook zijn be­trok­ken­heid bij ac­tu­e­le maat­schap­pe­lij­ke kwes­ties zo­als de vluch­te­lin­gen­cri­sis. Aan de hand van werk uit ver­schil­len­de pe­ri­o­des geeft de­ze ex­po­si­tie een bij­zon­der over­zicht van Ai Wei­wei’s vi­su­e­le kri­tiek.

Van 27 ok­to­ber 2017 t/m 18 fe­bru­a­ri 2018

Fo­to­mu­se­um, Ant­wer­pen

www.fo­to­mu­se­um.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.