Tim Wal­ker The gar­den of earth­ly de­lights

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In ja­nu­a­ri 2015 krijgt de in­ter­na­ti­o­naal ver­maar­de fo­to­graaf Tim Wal­ker (Guil­f­ord, 1970) de op­dracht van The Ni­co­la Er­ni Col­lec­ti­on om een se­rie wer­ken naar keu­ze te ma­ken. Hij krijgt car­te blan­che en een on­ge­li­mi­teerd bud­get. Voor dit droom­pro­ject be­sluit Tim Wal­ker zich te la­ten in­spi­re­ren door een kun­ste­naar die hem al sinds zijn kin­der­tijd boeit, de vijf­tien­de-eeuw­se Ne­der­land­se mees­ter Jhero­ni­mus Bosch. Hij werkt een jaar aan de se­rie, die een fo­to­gra­fisch ant­woord is op De Tuin der Lus­ten (ca. 1495-1505). Hoe een mo­de­fo­to­graaf Bosch ziet.

Van 4 no­vem­ber 2017 t/m 25 fe­bru­a­ri 2018

Noord­bra­bants Mu­se­um, ‘s-Her­to­gen­bosch

www.noord­bra­bants­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.