MA­CRO BIN­NEN HANDBEREIK

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Heb je niet een spe­ci­aal ma­cro-ob­jec­tief in je fo­to­tas zit­ten, dan is een tus­sen­ring een goed al­ter­na­tief voor het fo­to­gra­fe­ren van in­sec­ten, pad­den­stoe­len en an­de­re klei­ne on­der­wer­pen die je groot in beeld wilt bren­gen. De hol­le, le­ge tus­sen­ring plaats je tus­sen de bo­dy en de lens. Hier­mee ver­groot je de ver­gro­tings­fac­tor van het ob­jec­tief waar­door je dich­ter op het on­der­werp kunt scherp­stel­len. Om nog dich­ter bij het on­der­werp te ko­men, kun je tus­sen­rin­gen goed met el­kaar com­bi­ne­ren. De Ca­ru­ba Ex­ten­si­on Tu­be set be­staat uit drie tus­sen­rin­gen die af­zon­der­lijk van el­kaar te ge­brui­ken zijn, maar ook ge­com­bi­neerd kun­nen wor­den. De tus­sen­rin­gen heb­ben geen op­ti­sche ele­men­ten en daar­door is het mo­ge­lijk om on­der­wer­pen gro­ter én van dich­ter­bij in beeld te bren­gen, zon­der dat de kwa­li­teit van het beeld ver­an­dert. Ze heb­ben een chro­men vat­ting. Op­ties zo­als de au­to­ma­ti­sche scherp­stel­ling en TTL-licht­me­ting blij­ven ge­woon wer­ken.

eu­ro Prijs: van­af 69,95 www.ca­me­ra­nu.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.