De herfst, tijd om te fo­to­gra­fe­ren

Eerst schijnt de zon er flink op los, dan steekt er een storm op en plenst de re­gen in je ge­zicht – geen jaar­ge­tij­de is zo af­wis­se­lend als de herfst. Als je je goed voor­be­reidt, maak je nu fan­tas­ti­sche foto’s.

CHIP FOTO Magazine - - Herfst -

Er is haast geen on­der­werp zo veel­vul­dig be­zon­gen, be­schre­ven en uit­ge­beeld als de herfst. Dat komt door­dat dit jaar­ge­tij­de zo­veel aan­kno­pings­pun­ten en per­spec­tie­ven te bie­den heeft: je hebt niet al­leen de bon­te kleu­ren van de bla­de­ren, maar het is ook de tijd van oog­sten, en dat is in de tra­di­tie van veel cul­tu­ren een be­lang­rijk mo­ment: het mo­ment waar­op de voor de win­ter zo no­di­ge voed­sel­voor­raad aan­ge­legd kan wor­den. Pom­poe­nen, tar­we en an­de­re eet­ba­re ge­was­sen die van het land ko­men zijn dan ook heel her­ken­ba­re herfst­sym­bo­len.

Een heel be­lang­rijk ken­merk van het gou­den jaar­ge­tij­de zijn de enor­me weers­om­sla­gen die kun­nen plaats­vin­den. Die zijn voor fo­to­gra­fen zo­wel een uit­da­ging als een ze­gen. Ter­wijl je op zoek bent naar het per­fec­te stand­punt voor een sfeer­vol­le zons­on­der­gang, doe­men op­eens don­ke­re wol­ken op die voor je het weet een plens­bui op je ca­me­ra gaan gie­ten. Die wol­ken kun­nen een mooie foto op­le­ve­ren, maar voor je uit­rus­ting is het niet zo han­dig als je wordt over­val­len door een plot­se­lin­ge re­gen­bui.

We la­ten op de vol­gen­de pa­gi­na’s niet al­leen zien wat ty­pi­sche herfston­der­wer­pen zijn, maar we gaan ook in op ge­schik­te on­der­wer­pen bij ver­schil­len­de weer­s­ty­pen en op ver­schil­len­de mo­men­ten van de dag, zo­dat je als fo­to­graaf geen mo­ment voor­bij hoeft te la­ten gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.