Be­no­digd­he­den voor lan­ge be­lich­ting

CHIP FOTO Magazine - - Timing -

> Sta­tief

Een sta­tief houdt je ca­me­ra sta­biel tij­dens lan­ge­re slui­ter­tij­den, zo­dat de op­na­men niet be­wo­gen ra­ken. Voor de tech­nie­ken die we hier be­spre­ken zijn de zwaar­de­re mo­del­len het meest ge­schikt.

> Fil­ter

Als je bij dag­licht fo­to­gra­feert, heb je een grijs­fil­ter (ook wel be­kend als ND-fil­ter) no­dig om in een lich­te om­ge­ving über­haupt met lan­ge slui­ter­tij­den te kun­nen wer­ken. Zo voor­kom je dat de foto over­be­licht wordt door de ca­me­ra.

> Af­stands­be­die­ning

Een af­stands­be­die­ning met of zon­der snoer is een on­der­deel dat je al­tijd in je tas moet heb­ben. Voor lan­ge­re be­lich­tings­tij­den is het ge­bruik hier­van van on­schat­ba­re waar­de, om­dat je hier­mee be­we­gin­gen bij het schie­ten van de foto vol­le­dig kunt voor­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.