In drie stap­pen: zo zorg je voor de juis­te be­lich­ting

Hier moet je goed op let­ten als je fo­to­gra­feert in de hand­ma­ti­ge mo­dus.

CHIP FOTO Magazine - - De M-stand -

Zet hem op M

Draai het wiel naar de stand M. In de zoe­ker of op het scherm zie je nu het in­ge­stel­de dia­frag­ma en de ge­ko­zen slui­ter­tijd. Waar­schijn­lijk zijn het de pa­ra­me­ters die je de laat­ste keer in de M-stand hebt ge­bruikt.

Pa­ra­me­ters aan­pas­sen

Af­han­ke­lijk van je ca­me­ra kun je de pa­ra­me­ters in­stel­len met twee draai­wie­len. Heeft je ca­me­ra maar één in­stel­wiel­tje, dan kun je vaak met een spe­ci­a­le knop wis­se­len tus­sen de in­stel­lin­gen.

Con­tro­le­ren

De be­lich­tings­schaal laat zien of de ge­ko­zen slui­ter­tijd en het ge­ko­zen dia­frag­ma in ba­lans zijn en of je on­der­werp over- dan wel on­der­be­licht wordt. Staat de aan­dui­ding in het mid­den, dan wordt je foto vaak goed be­licht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.