Klein in het groot

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud - Mauri­ce Snij­ders re­dac­teur www.fa­ce­book.com/chip­fo­to­ma­ga­zi­ne www.twitter.com/chip­fo­to www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl re­dac­tie@chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl

Het doel van ma­cro­fo­to­gra­fie is het groot af­beel­den van klei­ne on­der­wer­pen. Goe­de ma­cro­fo­to’s la­ten een we­reld voor je open­gaan – een we­reld waar je je wel van be­wust bent, maar die je in de prak­tijk maar zel­den ge­de­tail­leerd kunt be­kij­ken. In het ar­ti­kel op pa­gi­na 36 lees je hoe ma­cro­fo­to’s ont­staan, wat je er voor no­dig hebt en hoe je te werk moet gaan. Met een beet­je oe­fe­ning en ge­duld zal het je waan­zin­nig mooie fo­to’s op­le­ve­ren. Ze­ker wan­neer je wat ver­der weg op va­kan­tie gaat, heb je de mo­ge­lijk­heid om ma­cro­fo­to’s te ma­ken van bij­voor­beeld in­sec­ten die je hier niet te­gen­komt. Lees in dat ge­val ook ze­ker on­ze fo­to­tips voor reis­be­stem­min­gen Noor­we­gen (p. 52) en Ca­li­for­nië (p. 62), zo­dat je met nog be­te­re fo­to’s te­rug­komt van va­kan­tie.

Ook het ar­ti­kel over com­po­si­ties (p. 56) helpt je daar­mee, want het is niet moei­lijk om iets moois op de fo­to te zet­ten, maar wel om iets mooi op de fo­to te zet­ten. Fo­to­graaf Pi­no Stra­ni­e­ri zegt in dat ka­der: “Ik maak geen fo­to’s, ik cre­ëer beel­den”. Het in­ter­view met hem lees je op pa­gi­na 46. Bij een juis­te compositie hoort een juis­te be­lich­ting, waar we je op pa­gi­na 32 meer over ver­tel­len. Ver­der heb­ben we ter in­spi­ra­tie een port­fo­lio sa­men­ge­steld van fo­to­graaf Da­vid De­ge­lin (p. 26), die de schoon­heid van het ou­der wor­den op een bij­zon­de­re ma­nier weet vast te leg­gen.

Ben je toe aan een nieu­we ca­me­ra, be­kijk dan on­ze top­lijs­ten op pa­gi­na 96 en lees on­ze re­views van de Pa­naso­nic Lu­mix DC-GX9 (p. 84) en de Ca­non Po­werShot G1 X Mark III (p. 88). Daar­naast heb­ben we een gro­te test van 85 mm ob­jec­tie­ven (p. 73) en een ver­ge­lij­king van vijf sys­teem­flit­sers. Kort­om, prach­ti­ge fo­to’s en in­te­res­san­te in­for­ma­tie voor el­ke fo­to­graaf!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.