De Fu­ji­f­ilm X-H1 als werk­paard

Fo­to­graaf en Fu­ji­f­ilm-am­bas­sa­deur Maar­ten van der Voor­de ver­telt graag ver­ha­len aan de hand van zijn beel­den. Re­por­ta­ges zijn dan ook zijn spe­ci­a­li­teit.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

In­ter­view met fo­to­graaf en Fu­ji­f­ilm­am­bas­sa­deur Maar­ten van der Voor­de.

De in­te­res­se voor fo­to­gra­fie zat er al vroeg in bij Maar­ten van der Voor­de. Wan­neer er thuis dia-avon­den wer­den ge­or­ga­ni­seerd mocht hij de dia’s in de fra­mes doen. Dat fas­ci­neer­de hem zo­da­nig, dat hij zelf ook fo­to’s wil­de gaan ma­ken. “Mijn eer­ste ca­me­ra kreeg ik op heel jon­ge leef­tijd”, ver­telt hij. “Toen ik 16 was wil­de ik een brom­mer, maar mijn moe­der liet me kie­zen tus­sen een brom­mer of een spie­gel­re­flex­ca­me­ra. Ik koos voor de ca­me­ra en dat werd een Ca­non FTb 1.8.”

Met de ca­me­ra in de hand, trok Maar­ten er­op uit. Een be­zoek­je op de markt mond­de uit in een re­por­ta­ge en hij klop­te bij be­drij­ven aan met de vraag of hij bin­nen fo­to’s mocht ma­ken. En stee­vast leid­de dit tot nieu­we dia-avon­den.

“Op mijn 25e werd het al­le­maal wat se­ri­eu­zer. Ik switch­te van Ca­non naar Mi­nol­ta en ver­vol­gens naar Ni­kon. Daar heb ik heel wat jaar­tjes mee ge­fo­to­gra­feerd. Toen kreeg ik de X100 van Fu­ji­f­ilm in han­den en dat vond ik di­rect al een in­te­res­san­te ca­me­ra. Maar toen ik een­maal de Pro1 zag, die ik erg op een Lei­ca vond lij­ken, was mijn in­te­res­se ge­wekt. Ik kocht de X-Pro2 en daar heb ik er nu twee van. Het is mijn fa­vo­rie­te ca­me­ra. Met die ca­me­ra en slechts drie len­zen — 23 mm, 56 mm voor por­tret­ten en 16 mm voor land­schap­pen — kan ik echt al­les doen. Ik word er cre­a­tief van.”

Tus­sen de graaf­ma­chi­nes

Voor veel fo­to­gra­fen is er een groot ver­schil tus­sen de klus­sen die ze in op­dracht doen en het vrije fo­to­gra­fie­werk. Niet voor Maar­ten. Hij heeft in al­le­bei de ge­val­len glo­baal de­zelf­de be­na­de­ring. “Ik wil con­tact met men­sen en niet even snel een plaatje schie­ten en dan weer hup, de au­to in. Ik wil ver­tel­len waar­om ze een fo­to waard zijn. En ook al hou ik daar fi­nan­ci­eel niets aan over, om­dat het ei­gen werk is en geen op­dracht, maakt het me ont­zet­tend blij.” Dit en­thou­si­as­me en die mo­ti­va­tie komt ver­vol­gens ook tot ui­ting in de op­drach­ten die Maar­ten doet. “Ik doe veel in­du­stri­ë­le op­drach­ten, zo­als ka­bel­pro­jec­ten en boor­werk­zaam­he­den. Ik ben eerst met de werk­lui gaan pra­ten en liet de ca­me­ra even uit. Daar­na heb ik por­tret­ten van de ar­bei­ders ge­maakt en die bij een vol­gend be­zoek op prin­tjes mee­ge­no­men. Toen ben ik pas de werk­zaam­he­den gaan fo­to­gra­fe­ren en dat le­vert an­de­re, meer per­soon­lij­ke

“Ik word heel blij als ik on­ge­dwon­gen en on­voor­be­reid

men­sen mag fo­to­gra­fe­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.