Al­le de­tails uit raw-be­stan­den ha­len

RAW-be­stan­den la­ten dui­de­lijk fij­ne­re struc­tu­ren zien dan JPEG’s. In dit ar­ti­kel lees je hoe je al­le de­tails er op­ti­maal uit haalt.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Raw-be­stan­den la­ten dui­de­lijk fij­ne­re struc­tu­ren zien dan jpegs. Lees hoe je al­les er­uit haalt wat er­in zit.

Steeds weer op­nieuw hoor je dat je be­ter in RAW kunt fo­to­gra­fe­ren. Daar zit ook wel wat in, want RAW-be­stan­den be­vat­ten be­dui­dend meer kleu­ren con­trast­waar­des dan JPEG-be­stan­den. Wat dat be­treft heb je met RAW-be­stan­den meer speel­ruim­te om cor­rec­ties qua kleur, con­trast en per­spec­tief uit te voe­ren.

Bij snel­le spor­ten kie­zen pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­fen om een goe­de re­den toch vaak voor het JPEG-for­maat. Ze hoe­ven op die ma­nier na­me­lijk veel min­der da­ta naar de re­dac­tie te stu­ren. Maar bij de mees­te on­der­wer­pen is RAW toch wel ver­uit het be­te­re al­ter­na­tief. We heb­ben on­ze land­schaps­fo­to bij­voor­beeld op een wat mis­ti­ge dag ge­maakt, ge­woon uit de hand en zon­der filters om de he­mel don­ker­der te ma­ken. Maar dank­zij de exac­te­re hel­der­heids­re­so­lu­tie en be­ter be­hou­den de­tails bij RAW, blijft al­le in­for­ma­tie in zo­wel scha­duw als licht be­staan.

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.