Reisstatieven

Om als fo­to­graaf on­der­weg al­tijd de juis­te uit­rus­ting bij je te heb­ben, is een com­pact en flexi­bel reis­sta­tief on­mis­baar. Wij heb­ben tien in­te­res­san­te kan­di­da­ten tus­sen 71 en 260 eu­ro voor je ge­test.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Op reis is een com­pact en flexi­bel reis­sta­tief on­mis­baar. Wij tes­ten tien in­te­res­san­te kan­di­da­ten tus­sen 71 en 260 eu­ro.

Als je op reis gaat – dicht bij huis of ver weg – mag de ca­me­ra ui­ter­aard niet ont­bre­ken. Om­dat de ca­me­ra-uit­rus­ting on­der­deel is van de ba­ga­ge, kie­zen de mees­te fo­to­gra­fen er­voor al­leen het hoog­no­di­ge mee te ne­men. Een veel­ge­bruikt, vaak groot en zwaar sta­tief is dan al­les­be­hal­ve prak­tisch. Maar om mooie fo­to’s met een lan­ge slui­ter­tijd te kun­nen ma­ken, bij­voor­beeld bij zons­op­komst en zons­on­der­gang, mag een sta­bi­li­se­ren­de tri­pod niet ont­bre­ken. Dat we­ten de fa­bri­kan­ten ook. En dus ko­men zij met spe­ci­a­le reisstatieven op de markt die com­pac­te af­me­tin­gen met een uit­ge­brei­de uit­rus­ting com­bi­ne­ren.

Mo­no­pod met draai­ba­re mid­den­ko­lom

Veel­zij­dig­heid staat in de reis­sta­tie­ven­klas­se steeds meer op de voor­grond. Veel sta­tie­ven la­ten zich ge­mak­ke­lijk tot mo­no­pod om­bou­wen, voor het ge­val er niet ge­noeg ruim­te is voor drie po­ten. De­ze va­ri­ant is ook ide­aal als on­der­steu­ning als je een lan­ge­re te­le­lens met be­ves­ti­gings­clip hebt. Een aan­tal sta­tie­ven heeft een op­tie voor een ex­tra arm. Bij­voor­beeld om een led-lamp te be­ves­ti­gen als het be­schik­ba­re om­ge­vings­licht niet toe­rei­kend is. Ben­ro gaat zelfs nog een stap­je ver­der als het om flexi­bi­li­teit gaat. De FGP18A Go Plus Tra­vel be­schikt na­me­lijk over een draai­ba­re mid­den­ko­lom die in ver­schil­len­de hoe­ken vast­ge­zet kan wor­den. Hier­door kun je met het sta­tief blij­ven fo­to­gra­fe­ren van­uit de meest on­gun­sti­ge po­si­ties.

Ook ge­schikt voor gro­te DSLR’s

Bij het ont­werp van reisstatieven ligt de na­druk op het hand­za­me for­maat en een zo laag mo­ge­lijk ge­wicht. Van­daar dat reisstatieven kor­te­re en dun­ne­re po­ten heb­ben en er voor het uit­schui­ven meer on­der­de­len no­dig zijn dan bij nor­ma­le sta­tie­ven. Al de­ze fac­to­ren kun­nen in­vloed heb­ben op de sta­bi­li­teit. Houd daar­om al­tijd in het ach­ter­hoofd dat je bij een reis­sta­tief niet van­zelf­spre­kend de sta­bi­li­teit van een gro­te­re en zwaar­de­re tri­pod kunt ver­wach­ten. Als je met een gro­ter for­maat di­gi­ta­le spie­gel­re­flex­ca­me­ra met bij­be­ho­ren­de len­zen op reis gaat, moet je bij het kie­zen van een reis­sta­tief niet al­leen op de maxi­ma­le draag­last let­ten. De draag­last van de sta­tief­kop is na­me­lijk ook be­pa­lend. Som­mi­ge kop­pen heb­ben een spe­ci­a­le schroef om zwa­re ca­me­ra’s goed vast te kun­nen zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.