Le­ven voor de fo­to­gra­fie

In ‘Ma­ria Au­stria. Le­ven voor de fo­to­gra­fie’ wordt voor het eerst een to­taal­beeld ge­toond van haar om­vang­rij­ke en veel­zij­di­ge oeu­vre uit de ja­ren 1930-1975.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Ma­ria Au­stria (1915-1975) werd voor­al be­kend als ver­nieu­wend fo­to­graaf in de the­a­ter- en do­cu­men­tai­re­fo­to­gra­fie van de ja­ren 60 en 70. Maar in de ja­ren na de oor­log maak­te ze ook veel re­por­ta­ges over de we­der­op­bouw en bo­ven­dien was ze ge­spe­ci­a­li­seerd in por­tret­ten. Door haar bre­de in­te­res­se geeft haar werk een heel com­pleet beeld van Ne­der­land na 1945. Je ziet hoe het nor­ma­le le­ven weer wordt op­ge­bouwd, zo­wel op so­ci­aal, eco­no­misch als cul­tu­reel vlak. In al haar fo­to's staat de mens cen­traal. Het af­beel­den van men­se­lij­ke emo­ties was de ba­sis van haar werk – haar le­ven stond in het te­ken van fo­to­gra­fie. In de ten­toon­stel­ling ‘Ma­ria Au­stria. Le­ven voor de fo­to­gra­fie’ zijn ruim 250 fo­to’s, kran­ten, tijd­schrif­ten, boe­ken en per­soon­lij­ke do­cu­men­ten te zien. De ten­toon­stel­ling is ge­ba­seerd op het ja­ren­lan­ge on­der­zoek van Mar­tien Frijns van AFdH-uit­ge­ve­rij, dat hij deed voor zijn boek ‘Ma­ria Au­stria, fo­to­gra­fe’. De­ze bi­o­gra­fie wordt te­ge­lijk met de ten­toon­stel­ling uit­ge­bracht en telt 768 pa­gi­na’s. Op ruim 600 pa­gi­na’s daar­van zijn fo­to’s te zien die Ma­ria Au­stria heeft ge­maakt. Frijns heeft veel on­be­ken­de fo­to’s ont­dekt die het beeld van Ma­ria Au­stria in­tus­sen heb­ben bij­ge­steld.

De ten­toon­stel­ling werd ge­maakt in sa­men­wer­king met Mar­tien Frijns, het Ma­ria Au­stria In­sti­tuut (MAI) en Hel­ly Oes­trei­cher (een nicht van Ma­ria Au­stria).

Ma­ria Au­stria, fo­to­gra­fe – Mar­tien Frijns, Bol.com – 34,50 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.