Or­ga­ni­se­ren met Light­room

CHIP FOTO Magazine - - Foto’s Organiseren -

Light­room is een ca­ta­lo­gus, en daar­mee is het een heel an­der soort pro­gram­ma dan bij­voor­beeld Ado­be Brid­ge. Je kunt het je als volgt voor­stel­len: aan het be­gin van je work­flow heb je al je ru­we fo­to en vi­deo­ma­te­ri­aal, bij­voor­beeld op ge­heu­gen­kaar­ten, ex­ter­ne har­de schij­ven of op je com­pu­ter. Aan het ein­de heb je het eind­pro­duct: een af­druk, een plaatje voor In­st­agram, een fo­to­boek, of wat dan ook. Light­room nes­telt zich hier­tus­sen. Je kan zelf be­pa­len wat je er­in stopt (ter­wijl Brid­ge bij­voor­beeld ge­woon al­les in een be­paal­de map laat zien) en hoe je je fo­to’s or­ga­ni­seert, on­af­han­ke­lijk van de plek waar ze zich fy­siek be­vin­den. En mocht bij­voor­beeld de ex­ter­ne har­de schijf waar­op de ge­ïm­por­teer­de fo­to’s en vi­deo’s staan niet zijn aan­ge­slo­ten, dan zie je de­ze fo­to’s wel nog in je ca­ta­lo­gus. Om enig over­zicht te krij­gen in je fo­to’s, heb je een goe­de work­flow no­dig voor het or­ga­ni­se­ren. Wij ge­ven al­vast wat han­di­ge sug­ges­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.