Al­les wat je no­dig hebt

Wan­neer je al­leen het licht ge­bruikt dat voor­han­den is, heb je naast je ca­me­ra en ob­jec­tief niet veel meer no­dig.

CHIP FOTO Magazine - - Available Light -

Veel fo­to­gra­fen den­ken bij het be­grip Available Light al­leen maar aan het fo­to­gra­fe­ren van men­sen – bij­voor­beeld aan brui­lof­ten en por­tret­ten. Toch heeft het be­grip al­leen maar be­trek­king op de licht­si­tu­a­tie en is het op geen en­ke­le ma­nier aan een be­paald gen­re ver­bon­den. Zo maak je net zo mak­ke­lijk stil­le­vens en land­schaps­fo­to’s met al­leen be­schik­baar licht, bij­voor­beeld de zon. Ide­aal als je di­rect aan de slag wilt. En welk fo­to­gra­fie­gen­re je ook leuk vindt, je hebt geen du­re flits­sys­te­men of an­de­re kunst­ma­ti­ge licht­bron­nen no­dig. Een ca­me­ra met ob­jec­tief is ge­noeg. Al­le an­de­re ac­ces­soi­res zijn op­ti­o­neel, maar kun­nen in be­paal­de ge­val­len de moei­te waard zijn. Zo helpt een sta­tief om bij stil­le­vens en ma­cro­fo­to’s de juis­te com­po­si­tie vast te hou­den, en een 5-in-1 re­flec­tor kun je bij prak­tisch al­le fo­to’s wel ge­brui­ken. Zo’n re­flec­tor is veel­zij­dig en met een aan­schaf­prijs tus­sen de 10 en 20 eu­ro erg goed­koop.

Maar ook al is het een­vou­dig om te be­gin­nen met Available Light-fo­to­gra­fie, er zijn twee uit­da­gin­gen: (be­we­gings)on­scherp­te en ruis. Maar met een beet­je oe­fe­ning krijg je die wel on­der de knie.

On­scherp­te

Wan­neer je ide­a­le licht­om­stan­dig­he­den hebt, hoef je je er door­gaans geen zor­gen om te ma­ken. Wel wan­neer je met lan­ge­re be­lich­tings­tij­den van­uit de hand fo­to­gra­feert. Ge­bruik daar­om mi­ni­maal de re­ci­pro­ke van de brand­punts­af­stand als slui­ter­tijd (bij­voor­beeld 1/100 se­con­de bij 100 mil­li­me­ter). Bij wei­nig licht kun je zo’n kor­te slui­ter­tijd vaak niet meer ge­brui­ken. Dan kun je al­leen nog de ISO ver­ho­gen of het dia­frag­ma ver­gro­ten.

Ruis

Het komt voor dat het dia­frag­ma maxi­maal open is en een lan­ge­re slui­ter­tijd niet mo­ge­lijk is om­dat er an­ders on­scherp­te ont­staat. In dat ge­val kun je al­leen nog de ISO ver­ho­gen. Maar hoe ho­ger de ISO, hoe meer ruis er ont­staat. Als Available Light-fo­to­graaf kun je dan pro­be­ren een sta­tief te ge­brui­ken en de be­lich­tings­tijd te ver­ho­gen. Dat kan bij­voor­beeld bij ar­chi­tec­tuur­fo­to’s. Gaat het om een be­we­gend on­der­werp, dan zul je met een ho­ge­re ISO-waar­de en dus ruis moe­ten le­ven. Tij­dens het be­wer­ken van de fo­to kun je de ruis wel ge­deel­te­lijk weer ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.