Wat is licht?

CHIP FOTO Magazine - - Available Light -

Na­tuur­kun­dig ge­zien is licht een elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling in een golf­be­reik dat zicht­baar is voor het men­se­lijk oog. Dit zicht­ba­re deel van licht heeft een golf­leng­te die tus­sen de 380 en 780 na­no­me­ter ligt. Daar­on­der be­gint ul­tra­vi­o­let licht en daar­bo­ven in­fra­rood licht, wat voor men­sen al­leen met hulp­mid­de­len waar­neem­baar is. Al­le zicht­ba­re kleu­ren zit­ten in licht en cre­ë­ren sa­men hel­der wit. Wan­neer licht wordt ge­re­flec­teerd, wor­den kleu­ren er ge­deel­te­lijk uit­ge­fil­terd. Wat over­blijft ne­men we waar als meng­kleur. De wis­sel­wer­king met ma­te­rie kan ver­schil­len­de re­sul­ta­ten heb­ben. Fo­to­gra­fen moe­ten daar­om we­ten dat op­per­vlak­tes licht kun­nen ver­strooi­en of re­flec­te­ren, maar ook ab­sor­be­ren of bre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.