Hier moet je op let­ten

CHIP FOTO Magazine - - Test: Reisstatieven -

Sta­tief­kop: reisstatieven zijn vaak met bal­hoofd uit­ge­rust. Als je graag land­schap­pen fo­to­gra­feert, moet de kop een af­zon­der­lij­ke pa­no­ra­ma-as heb­ben. Wij ad­vi­se­ren bo­ven­dien een kop, die voor­zien is van een snel­kop­pel­plaat met een be­vei­li­ging te­gen glij­den. Han­dig is ook een li­bel, zo­als bij een wa­ter­pas, die er­voor zorgt dat de ca­me­ra per­fect ge­po­si­ti­o­neerd kan wor­den.

Stof­fe­ring: een foam­laag om min­stens één van de po­ten be­vor­dert het draag­com­fort. Bij zeer la­ge, maar ze­ker ook zeer ho­ge tem­pe­ra­tu­ren komt men er snel ach­ter hoe fijn een der­ge­lij­ke be­kle­ding is.

Sta­bi­li­teits­ha­ken: lich­te reisstatieven gaan bij wind al snel wan­ke­len. Met de sta­bi­li­teits­ha­ken kun je het sta­tief met wat ex­tra ge­wicht sta­bie­ler ma­ken.

Snel­le op­bouw: in het gen­re reis­sta­tief voor­zien de mees­te fa­bri­kan­ten de sta­tie­ven van stel­schroe­ven, om­dat je daar­mee de sta­tie­ven het snelst op­bouwt en weer in­schuift. Reisstatieven met klem­men zijn een uit­zon­de­ring.

Sta­tief­voetjes: Vrij­wel al­le sta­tie­ven heb­ben rub­be­ren voetjes. Ve­le zijn zelfs voor­zien van spi­kes die goed van pas kun­nen ko­men als de grond zacht is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.