Avond­cur­sus

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pagina - Igor Stuif­zand re­dac­teur

Vijf jaar ge­le­den reis­de ik met mijn goe­de vriend Ivo door Oe­kra­ï­ne en Rus­land. Al­le­bei heb­ben we een ge­zon­de be­lang­stel­ling voor de ge­schie­de­nis van de Sov­jet-Unie, Ivo nog iets meer dan ik. We reis­den per trein van­uit Ne­der­land naar Mos­kou, en stap­ten in di­ver­se ste­den langs de rou­te uit. Zo be­zoch­ten we on­der meer Cher­no­byl, wa­ren we op de Krim toen het nog Oe­kra­ïens grond­ge­bied was, raak­ten we in Wol­go­grad – het voormalige Sta­ling­rad – da­nig on­der de in­druk van de die­pe won­den die er in de Twee­de We­reld­oor­log zijn ge­sla­gen, ston­den we in Oel­ja­no­vsk in het ge­boor­te­huis van Vla­di­mir Oel­ja­nov – of­te­wel Len­in – en za­gen we in Ni­zj­ni Novgorod (waar ik ook nog nooit van ge­hoord had, maar waar 1,3 mil­joen men­sen wo­nen) de GAZ-fa­brie­ken waar des­tijds de al­ler­laat­ste Vol­ga's van de band lie­pen.

Waar ik­zelf nog iets va­ker naar keek dan Ivo, was het ver­keers­beeld in Oe­kra­ï­ne en Rus­land. Mijn ver­wach­tin­gen dat het ou­de Sov­jet­wa­gen­park in­mid­dels ge­heel ver­van­gen was door West-Eu­ro­pe­se vijf­de­hands, niet-APK-waar­di­ge fa­mi­lie­se­dans, kwa­men niet uit. La­da's, Vol­ga's, Zapo­ro­zjets­jes en Mosk­vit­chen zie je nog in al­le kleu­ren … en ruik je in al­le geu­ren. Met na­me in Oe­kra­ï­ne viel ook de hoe­veel­heid rechts­ge­stuur­de im­port­au­to's uit Ja­pan op: moei­lijk te iden­ti­fi­ce­ren mo­del­len die ik nog nooit had ge­zien. Ik keek mijn ogen uit in dit rij­den­de mu­se­um. Veel oog voor het vrou­we­lijk schoon had ik niet meer … Van twee Rus­si­sche klas­sie­kers ging mijn hart snel­ler klop­pen: de GAZ M24 Vol­ga en de UAZ-452. De Vol­ga werd des­tijds ook bij ons ver­kocht, maar veel exem­pla­ren heb­ben we niet be­waard. In Oe­kra­ï­ne en Rus­land rij­den de­ze gro­te se­dans ech­ter nog in gro­ten ge­ta­le rond. Niet al­le­maal in een even goe­de con­di­tie, maar in som­mi­ge ge­val­len kon ik moei­lijk de ver­lei­ding weer­staan om 'm als va­kan­tiesou­ve­nir naar Ne­der­land te la­ten trans­por­te­ren. Het­zelf­de geldt voor de UAZ-452, een kod­dig ogend be­stel­bus­je met – als ik de film­pjes op YouTu­be mag ge­lo­ven – de of­froad­ca­pa­ci­tei­ten van een Land Rover. De Buk­han­ka (het brood­je) wordt sinds 1965 ge­bouwd. In­der­daad: 'wordt', want in Rus­land kun je 'm nog steeds nieuw be­stel­len. Ze staan hoog op mijn 'moet ik ooit nog eens heb­ben'-lijst­je.

Na ons Sov­jet-avon­tuur ben ik mij wat meer in de Rus­si­sche au­to­in­du­strie gaan ver­die­pen. Het is ui­terst com­plexe ma­te­rie, aan­ge­zien er in de com­mu­nis­ti­sche Sov­jet-Unie heel an­ders naar het au­to­ge­bruik werd ge­ke­ken dan bij ons. Boe­ken als Cars for Com­ra­des (Le­wis H. Sie­gel­baum) en Cars of the So­viet Union: the de­fi­ni­ti­ve his­to­ry ge­ven een aar­dig in­zicht in het ont­staan van de au­to-in­du­strie on­der het com­mu­nis­ti­sche be­wind. Maar om het on­der­werp echt te kun­nen be­grij­pen, lijkt een meer­ja­ri­ge stu­die over de ge­schie­de­nis van het com­mu­nis­me en de Sov­jet-Unie een must.

In dit num­mer van Clas­sic Cars zet­ten we drie Oost-Eu­ro­pe­se klas­sie­kers naast el­kaar die ook in Ne­der­land en Bel­gië goed ver­koch­ten: de La­da 1200, de Sko­da S 110 en de Wart­burg 353. Ik moet toe­ge­ven dat het mij heel wat hoofd­bre­kens heeft ge­kost om het ar­ti­kel te schrij­ven. Zie een in­ge­wik­keld on­der­werp als de au­to-in­du­strie on­der het com­mu­nis­me maar eens sa­men te vat­ten in tien pa­gi­na's. Wie meer wil we­ten over dit on­der­werp, kan ik ge­noem­de boe­ken van har­te aan­be­ve­len. Ook al snap ik na het le­zen van de­ze boe­ken nog steeds niet he­le­maal hoe het er in het Sov­jet-tijd­perk pre­cies aan toe ging. Mis­schien moet ik toch eens een avond­cur­sus Sov­jet-ge­schie­de­nis gaan vol­gen.

is­tuif­zand@fnl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.