Po­li­tie-Por­s­ches

In Louw­man Mu­se­um

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Tot en met 4 sep­tem­ber vindt de ten­toon­stel­ling Rijks­po­li­tie Por­s­ches plaats in het Louw­man Mu­se­um in Den Haag. Op de ex­po­si­tie staan der­tien ver­schil­len­de mo­del­len en uit­voe­rin­gen van de Por­s­ches, die de Rijks­po­li­tie tus­sen 1962 en 1996 in ge­bruik had. De Rijks­po­li­tiePor­s­ches wa­ren ge­res­pec­teer­de, be­won­der­de en soms ge­vrees­de ver­schij­nin­gen op de Ne­der­land­se snel­we­gen. De Sec­tie Bij­zon­de­re Ver­keers­ta­ken van het Korps Rijks­po­li­tie, ook wel de Porsche-groep ge­noemd, werd op­ge­richt van­we­ge de toe­ne­men­de ver­keers­in­ten­si­teit, het stij­gend aan­tal ern­sti­ge aan­rij­din­gen en de am­bi­ti­eu­ze plan­nen om het snel­we­gen­net­werk uit te brei­den.

De agen­ten van dit eli­te­korps kre­gen een uit­voe­ri­ge trai­ning voor­dat ze met de Porsche de weg op moch­ten. Uit­ver­ko­ren agen­ten moesten ten min­ste 25 jaar oud zijn, rij­er­va­ring en ver­keers­in­zicht heb­ben, en van­zelf­spre­kend be­schik­ken over een goe­de li­cha­me­lij­ke con­di­tie. Ook een uit­ge­breid psy­cho­lo­gisch on­der­zoek was on­der­deel van de se­lec­tie­pro­ce­du­re. De voor­keur ging bo­ven­dien uit naar ge­huw­de kan­di­da­ten met één of meer­de­re kin­de­ren, om­dat zij meer ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel zou­den heb­ben.

Be­hal­ve de der­tien ver­schil­len­de mo­del­len en uit­voe­rin­gen van de Por­s­ches, ma­ken ook een des­tijds door de Rijks­po­li­tie ge­bruik­te Ran­ge Rover, twee BMW-mo­tor­fiet­sen en ver­schil­len­de Rijks­po­li­ti­eu­ni­for­men deel uit van de ten­toon­stel­ling. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.louw­man­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.