Koop­tips Mercedes-Benz T-se­rie (S123, 1978-1986)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ook al zet­te Mercedes-Benz de T-se­rie in de markt als een luxu­eu­ze sta­ti­on­wa­gon voor toe­ris­ti­sche en trans­port­doel­ein­den, het wer­ke­lij­ke le­ven zag er in de mees­te ge­val­len van het bij­na 200.000 keer ge­bouw­de mo­del heel wat rau­wer uit. Dat is de re­den dat de mees­te T's tot moes zijn ge­re­den. De exem­pla­ren die nog over zijn, slij­ten hun be­staan als lief­heb­bers­au­to, al dan niet ge­res­tau­reerd. Voor een ori­gi­neel exem­plaar kan de vraag­prijs op­lo­pen tot boven de 25.000 eu­ro. Een ge­bruik­te T met meer dan 200.000 ki­lo­me­ter kan voor rond de 7000 eu­ro wor­den aan­ge­schaft. De die­sels (240 en 300) zijn niet meer ge­liefd van­we­ge ons kil­le be­las­ting­kli­maat.

Car­ros­se­rie Ooit dacht men dat Mer­ce­des­sen on­aan­tast­baar wa­ren. De car­ros­se­rie was zo goed be­schermd te­gen roest dat de mens­heid een rots­vast ver­trou­wen had in de au­to's. Maar ook een Mercedes is maar een au­to,

op­ge­bouwd uit blik van min­der dan een mil­li­me­ter dik. Roest neemt dus ook een Mercedes te gra­zen en dan voor­al de T-mo­del­len, om­dat die niet ge­koes­terd wer­den. De 123-se­rie lijdt in het al­ge­meen aan de de­zelf­de kwa­len als al­le an­de­re klas­sie­kers: spat­bor­den, deu­ren, front­pa­neel, chas­sis­bal­ken, dor­pels, wiel­kui­pen, A-, B-, C- en D-stij­len.

Tech­niek Tech­nisch heb­ben de 123's een re­pu­ta­tie om van te dro­men. De mo­to­ren heb­ben al­le­maal een laag spe­ci­fiek ver­mo­gen waar­door ze – mits goed on­der­hou­den – lang mee­gaan. De mo­to­ren met car­bu­ra­teur (200, 230 en 250) zijn min­der ge­liefd, maar wie wei­nig rijdt hoeft ze niet te la­ten staan. De car­bu­ra­teurs lij­den aan ver­vui­ling en val­se lucht (va­cu­üm­pro­ble­men). Bes­te keus is de 230 TE, ge­zien zijn la­ge­re ver­bruik ten op­zich­te van top­mo­del 280 TE. Wie aan de die­sel wil, heeft keus uit

de 240, de 300 en de 300 Tur­bo. Al­le drie zijn ze oer­sterk, bij de laat­ste is de tur­bo kwets­baar. De ATF van de au­to­ma­ten dient re­gel­ma­tig te wor­den ver­verst, de bol­len van de ni­veau­re­ge­ling ra­ken leeg en het re­gel­ven­tiel geeft de geest.

On­der­de­len Mercedes staat be­kend om 'van­daag be­steld, mor­gen ge­le­verd'. Dat geldt nog steeds, ook voor de 123-mo­del­len. Maar de voor­raad is ein­dig. Op dit mo­ment zijn steeds meer on­der­de­len niet meer le­ver­baar. Dat geldt in ver­sterk­te ma­te voor T-spe­ci­fie­ke on­der­de­len. De ver­krijg­baar­heid van tech­ni­sche on­der­de­len vormt over het al­ge­meen geen pro­bleem.

Clubs

3 MB W123-club Ne­der­land www.mb­w123­club.nl

1

2

Aan­dachts­pun­ten

Chas­sis­bal­ken, bo­dem­plaat, dor­pels, tank Car­bu­ra­tie­pro­ble­men

In­te­ri­eur­de­len niet meer le­ver­baar, door­ge­ze­ten stoe­len Bel­gi­an Mercedes-Benz Club bmbc.mercedes-benz-clubs.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.