Koop­tips Peu­ge­ot 504 Break (1971-1982)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Klas­sie­ke Peu­ge­ots Break vind je am­per nog in Ne­der­land. Ve­le exem­pla­ren zijn na ja­ren­lan­ge dienst ge­sneu­veld in de shred­der. In Ne­der­land wa­ren we dol op de uit­ste­ken­de prijs-/vo­lu­me­ver­hou­ding, maar ook in Ma­rok­ko en in Tu­ne­sië kre­gen ze er geen ge­noeg van. Heel wat au­to's zijn naar Noord-Afri­ka ge­ëx­por­teerd, waar ze in een GTI ver­an­der­den (Gor­dij­nen-Trek­haak-Im­pe­ri­aal). Van de ruim 650.000 exem­pla­ren die er van de 504 Break zijn ge­bouwd, zijn er wei­nig be­waard ge­ble­ven. Een exem­plaar in een goe­de, ori­gi­ne­le con­di­tie is ui­terst zeld­zaam.

Car­ros­se­rie Fran­se au­to's en de ja­ren ze­ven­tig – je zou een boek kun­nen schrij­ven over al­le roest­pro­ble­men die des­tijds de kop op­sta­ken. Nu had de 504 pre­cies de­zelf­de kwa­len als zijn con­cur­ren­ten uit Duits­land en Zwe­den,

maar de roest knaag­de nog net iets fa­na­tie­ker aan het Fran­se plaat­staal. De bin­nen­scher­men, de dor­pels en de por­tie­ren sprin­gen met­een in het oog. De ver­krijg­baar­heid van ver­van­gend plaat­werk wordt steeds pro­ble­ma­ti­scher, door­dat er in Frank­rijk ook niet veel meer te vin­den is. Wie een 504 Break zoekt, moet gaan voor de bes­te au­to die bin­nen zijn bud­get past.

Tech­niek De tech­niek van de Peu­ge­ot 504 heeft een ij­zer­ster­ke re­pu­ta­tie. De mo­to­ren ken­nen geen pro­ble­men, maar op­nieuw geldt de voor­waar­de van goed on­der­houd. Het eni­ge wat de mo­tor van zijn stuk kan bren­gen is de af­stel­ling. Het­zelf­de geldt voor de ver­snel­lings­bak, met een vloer­pook of stuur­scha­ke­ling. Hoe­wel het sck­a­kel­me­cha­nis­me wat 'los' aan­voelt, gaat de bak ein­de­loos mee. Het on­der­stel van de au­to is een­vou­dig en ro­buust, en is op zijn taak be­re­kend.

Tech­ni­sche hoog­stand­jes als ni­veau­re­ge­ling zit­ten er niet in ver­werkt.

On­der­de­len Na het sta­ken van de pro­duc­tie hield Peu­ge­ot (PSA) zijn on­der­de­len, net als Volvo, niet lang in be­heer. Zo­doen­de is er al­leen via de clubs, de merk­spe­ci­a­lis­ten en via de be­ken­de ver­koop­si­tes op in­ter­net nog aan on­der­de­len te ko­men.

Clubs

Peu­ge­ot Club Ne­der­land www.pcn.nl

Aan­dachts­pun­ten

1

Roest: dor­pels, deu­ren, bin­nen­scher­men

2

In­te­ri­eur­de­len

3

Be­kle­ding Bel­gi­sche Club voor Ou­de Peu­ge­ots www.bcop-cbap.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.