Koop­tips Volvo 265 (1975-1985)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De ont­staans­ge­schie­de­nis van de Volvo 265 gaat te­rug naar 1967, toen de sta­ti­on­wa­gon op ba­sis van de 140 ver­scheen. Dank­zij de voort­du­ren­de door­ont­wik­ke­ling van het mo­del, werd in 1975 de zes­ci­lin­der­ver­sie ge­pre­sen­teerd. Hoe­wel hij tien jaar in pro­duc­tie is ge­weest, wordt de Volvo 265 in­mid­dels zo zeld­zaam, dat je elk aan­ge­bo­den exem­plaar di­rect zou moe­ten gaan be­kij­ken. En dat lijkt ook te gaan ge­beu­ren met de 245, die on­danks 19 jaar pro­duc­tie ook lang­zaam maar ze­ker aan het uit­ster­ven is. 265's in een goe­de staat zijn dan ook duur: een be­drag boven de 25.000 eu­ro is ze­ker geen uit­zon­de­ring.

Car­ros­se­rie Volvo's heb­ben de sterk­ste car­ros­se­rie­ën. Ze zijn goed be­schermd te­gen roest, zo­dat die 'du­vel' heel lang weg­blijft. Toch ont­komt ook de 200-se­rie niet

aan de brui­ne pest. Dor­pels gaan het eerst, sa­men met de ach­ter­ste spat­bord­ran­den. Dan vol­gen de por­tie­ren en de A-stij­len. Tech­niek De PRV-mo­tor in de Volvo 265 is niet ge­liefd. Hij is on­der­houds­ge­voe­lig, zuipt als een tem­pe­lier en geeft daar wei­nig pres­ta­ties voor te­rug. Hij is ook be­rucht van­we­ge zijn te krap be­me­ten olie­ka­na­len, waar­door de nok­ken­as­sen bo­ven­ge­mid­deld snel slij­ten. De groot­ste at­trac­tie is zijn merk­waar­di­ge mo­tor­loop, wat komt door een on­re­gel­ma­ti­ge ont­ste­kings­volg­or­de. De au­to­ma­ti­sche ver­snel­lings­bak is sterk, mits hij goed is on­der­hou­den. De 245 is veel min­der zeld­zaam. De vier­ci­lin­der­mo­to­ren van dit mo­del heb­ben een ij­zer­ster­ke re­pu­ta­tie.

On­der­de­len Volvo le­vert al tij­den am­per meer on­der­de­len uit. Het le­ven­di­ge club­cir­cuit zal in de mees­te ge­val­len soe­laas moe­ten bie­den. Daar­naast is er op zo'n beet­je el­ke straat­hoek in Ne­der­land een Volvo-spe­ci­a­list ge­ves­tigd, die u ver­der op weg kan hel­pen in uw zoek­tocht naar on­der­de­len en het rij­dend hou­den van uw au­to. Mo­to­ri­sche on­der­de­len kun­nen wor­den uit­ge­wis­seld met an­de­re PRV-mo­del­len, zo­als de Renault 30 en de Peu­ge­ot 604 – hoe­wel de­ze mo­del­len mis­schien nog wel zeld­za­mer zijn dan de Volvo 265 ...

Clubs Aan­dachts­pun­ten

Be­kle­ding Volvo Klas­sie­ker Ver­e­ni­ging www.vol­vokv.nl Roest op ve­le pun­ten

Nok­ken­as­slij­ta­ge

Volvo 240-260 Re­gis­ter www.vol­vo240-260re­gis­ter.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.