Koop­tips Sko­da S 100/110 (1969-1980)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

He­laas is er niet veel be­lang­stel­ling voor de sym­pa­thie­ke ach­ter­wiel­aan­ge­dre­ven Sko­da-mo­del­len. Dat heeft één be­lang­rijk voor­deel: goe­de au­to’s zijn goed­koop. Maar het be­te­kent ook dat gron­dig her­stel­werk vaak duur­der uit­valt dan de au­to waard is. De wa­re lief­heb­ber strijkt daar­bij zijn hand over het hart. Ge­luk­kig is de tech­niek een­vou­dig en ro­buust, er moet heel wat ge­beu­ren voor­dat een Sko­da niet meer ge­red kan wor­den. Ove­ri­gens is de zeld­za­me 110 R Cou­pé he­le­maal geen goed­ko­pe klas­sie­ker: voor de bes­te exem­pla­ren wordt zo­maar 12 tot 15 dui­zend eu­ro ge­vraagd.

Car­ros­se­rie Ver­ge­le­ken met veel West-Eu­ro­pe­se tijd­ge­no­ten, is de kwa­li­teit van het plaat­werk be­slist niet on­der­maats. De aan­dachts­pun­ten zijn dan ook ver­ge­lijk­baar. Be­kijk de dor­pels, de A-stij­len en de wiel­kui­pen goed, van bin­nen en van bui­ten. Con­tro­leer ver­vol­gens de kof­fer­ruim­te voor­in, rond de hoofd­rem­ci­lin­der en bij de aan­slui­ting van de vloer op het front­pa­neel. In de mo­tor­ruim­te die­nen de ko­ker­con­struc­ties aan weers­zij­den van de mo­tor gron­dig wor­den ge­ïn­spec­teerd. Een voor­deel is dat de voo­ren de ach­ter­scher­men op de car­ros­se­rie ge­schroefd zijn, wat de ver­van­ging ver­een­vou­digt.

Tech­niek Hoe­wel de kruk­as slechts drie maal ge­la­gerd is, gaat de mo­tor bij ge­de­gen on­der­houd lang mee: 150.000 ki­lo­me­ter en meer is geen en­kel pro­bleem. Symp­to­men van kos­ten­be­spa­ring bij het on­der­houd ko­men snel bo­ven­drij­ven. De mo­tor­steu­nen vor­men een be­lang­rijk aan­dachts­punt: als de rub­bers ver­ou­derd ra­ken of wan­neer het sub­fra­me scheef

ge­plaatst is, komt de koel­vin in aan­ra­king met de ven­ti­la­torm­an­tel. De ver­snel­lings­bak staat te boek als pro­bleem­loos, maar loop het scha­kel­me­cha­nis­me en de aan­drijf­as­hoe­zen even na. Tij­dens een proef­rit mag de au­to niet over­ma­tig zwal­ken, ver­sle­ten fu­see­of stuur­ko­gels kun­nen hier­van de oor­zaak zijn.

On­der­de­len Wie op zoek is naar on­der­de­len, kan niet om het lid­maat­schap van de Sko­da Club Ne­der­land heen. Ver­schil­len­de ac­tie­ve club­le­den ko­pen al ja­ren al­le on­der­de­len die ze maar kun­nen vin­den. Met de juis­te con­tac­ten is het niet moei­lijk om een Sko­da 100 of 110 op de weg te hou­den. Twee­de­hands plaat­werk is ge­mak­ke­lijk te vin­den, al moet soms ge­noe­gen wor­den ge­no­men met een deel waar nog wat werk aan zit. Spe­ci­fiek plaat­werk voor de 110 R Cou­pé is zeer zeld­zaam en al­leen nog met een klein ge­luk­je te vin­den. Als u een klas­sie­ke Sko­da be­geert, helpt het om in Ts­je­chië een ide­aal va­kan­tie­land te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.