Koop­tips Wart­burg 353 (1966-1989)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Het is niet moei­lijk om een goe­de Wart­burg 353 te vin­den: ga zoe­ken bij on­ze oos­ter­bu­ren. Waar­bij u er wel re­ke­ning mee moet hou­den dat de bes­te 353’s met een la­ge ki­lo­me­ter­stand flink aan de prijs kun­nen zijn. Voor een in nieuw­staat ver­ke­rend exem­plaar dur­ven han­de­la­ren zelfs zo­maar 10.000 eu­ro te vra­gen. Ge­luk­kig is er ook veel aan­bod in de la­ge­re prijs­ca­te­go­rie­ën, maar pas op voor ach­ter­stal­lig on­der­houd. De tech­niek is sleu­tel­vrien­de­lijk en vol­le­dig uit­ont­wik­keld; veel be­ter wordt een twee­takt­mo­tor niet. Naast de vier­deurs Li­mou­si­ne is de 353 ook ge­le­verd als prak­ti­sche, in­mid­dels zeld­za­me Tou­rist (sta­ti­on­wa­gon) en als Trans (pick-up).

Car­ros­se­rie De Wart­burg 353 staat op een se­pa­raat chas­sis, waar de car­ros­se­rie bo­ven­op is ge­mon­teerd. Op de pun­ten waar de car­ros­se­rie op het chas­sis staat, kan roest ont­staan. Con­tro­leer ver­vol­gens de on­der­zij­de van het schut­bord, aan de on­der­kant van de A-stij­len en bij de aan­slui­ting met de bin­nen­scher­men. Ook de on­der­ste hoe­ken van de voor­ruit­om­lijs­ting zijn ge­voe­lig voor roest. Be­kijk ver­vol­gens de dor­pels en de slot­pla­ten ach­ter, in de deur­ope­ning, goed. Ook de aan­slui­ting van het ach­ter­pa­neel met de ach­ter­scher­men, als­me­de die met de vloer van de kof­fer­bak kan roest ver­to­nen.

Tech­niek De drie­ci­lin­der twee­takt­mo­tor staat be­kend als pro­bleem­loos, maar het is ook be­kend dat la­te­re ei­ge­na­ren het vaak min­der nauw na­men met de voor­ge­schre­ven ser­vi­ce-in­ter­val­len. Geef de voor­keur aan een au­to waar­van de on­der­houds­his­to­rie be­kend is. Mocht dit niet het ge­val zijn, pro­beer dan

zelf te be­pa­len hoe de staat van het on­der­houd is. Be­kijk het lucht­fil­ter, pro­beer te ach­ter­ha­len of er spe­ling zit op de ont­ste­king en de kruk­asla­gers, hoe zien de bou­gies er­uit, en­zo­voort. Voor de ver­snel­lings­bak is het be­lang­rijk dat de pook aan de stuur­ko­lom soe­pel door het scha­kel­sche­ma be­weegt. Con­tro­leer ook de wer­king van de vrij­loop op de ver­snel­lings­bak.

On­der­de­len Er zijn di­ver­se adres­sen voor on­der­de­len: al­ler­eerst de IFA Mo­bi­le 2-Takt Ver­e­ni­ging (www.ifa­ve­r­e­ni­ging.nl). Om te mo­gen win­ke­len in het club­ma­ga­zijn is lid­maat­schap wel een ver­eis­te. Daar­naast is er IFA Ser­vi­ce Zuid-Ne­der­land (www. ifa­ser­vi­ce.nl). En als u ver­vol­gens nog uw be­no­dig­de on­der­de­len niet hebt ge­von­den, dan biedt het Zen­tra­les Wart­burg Forum uit­komst (www.w311.in­fo). Hoe­wel goe­de on­der­de­len steeds zeld­za­mer wor­den, is het mo­men­teel nog geen en­kel pro­bleem om uw klas­sie­ke twee­takt-Wart­burg op de weg te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.