De ei­ge­naars

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Tij­dens een va­kan­tie met zijn ge­zin in Ts­je­choSlo­wa­kije, kocht Jan van 't Veer een Tra­bant. Daar­mee liet hij de wens van zijn kin­de­ren in ver­vul­ling gaan. Hij werd lid van de IFA Mo­bi­le Ver­e­ni­ging om ge­bruik te kun­nen ma­ken van an­der­mans ken­nis, en werd al snel voor­zit­ter van de club. Zo'n zes jaar ge­le­den maak­te de Tra­bant plaats voor de Wart­burg 353: "De au­to is rui­mer en rijdt pret­ti­ger." Dit jaar viert de IFA-ver­e­ni­ging zijn 30-ja­rig be­staan.

Hans Hu­bers raak­te met het Sko­da-vi­rus be­smet na­dat hij een keer een klas­sie­ke Oc­ta­via zag. Daar wil­de hij het fij­ne van we­ten. Hans heeft in­mid­dels zo'n gro­te ver­za­me­ling op­ge­bouwd, dat hij maar zijn ei­gen mu­se­um heeft in­ge­richt. Pronk­stuk uit de col­lec­tie is een Fa­vo­rit 904 uit het ein­de van de ja­ren der­tig. Be­zoek www.sko­da­mu­se­um­ne­der­land.nl en ver­baas u over de om­vang van Hans' uit de hand ge­lo­pen Sko­da-hob­by. Piet Stam werk­te als ma­ga­zijn­mees­ter bij het La­dadea­ler­schap van zijn broer in Maars­sen. Zijn La­da 1200 kocht hij van de La­da Club en knap­te de­ze in 1 jaar op. Piet wil de au­to, die ge­ken­te­kend is op 1 mei 1973, de Dag van de Ar­beid, zo ori­gi­neel mo­ge­lijk hou­den. Van­daar zijn keu­ze voor de Rus­si­sche dia­go­naal­ban­den. Piet neemt zijn La­da re­gel­ma­tig mee voor een rit­je en hij is vaak van de par­tij tij­dens eve­ne­men­ten van de La­da Club en de Rus­si­sche Klas­sie­ker Club. Op dit mo­ment be­raadt hij zich over het al dan niet la­ten over­spui­ten van zijn au­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.