Koop­tips Citroën DS (1955-1975)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

De Citroën DS bleef maar liefst twin­tig jaar in pro­duc­tie en groei­de snel uit tot een lief­heb­bers­au­to. Vol­gens ve­len is het de mooi­ste au­to ooit – me­nig au­to-ont­wer­per heeft de Snoek in zijn top­vijf staan. Ne­der­land is een DS-land bij uit­stek, zelfs Ja­pan­ners en Fran­sen ko­men hun au­to’s ko­pen bij de ve­le spe­ci­a­lis­ten die ons land rijk is. De prij­zen zit­ten mo­men­teel in de lift en dat maakt restauratie uit fi­nan­ci­eel oog­punt in­te­res­sant. Dank­zij de lan­ge loop­tijd van de au­to is de keu­ze uit al­le car­ros­se­rie-, uit­voe­rings- en mo­tor­va­ri­an­ten zeer uit­ge­breid. Maar blijf alert, want een mis­koop is snel be­gaan.

Car­ros­se­rie Al­le los­se plaat­de­len (deu­ren, klep­pen, scher­men) zijn ge­schroefd en kun­nen heel ge­mak­ke­lijk ge­de­mon­teerd wor­den – of ver­van­gen, want roes­ten kun­nen ze! Wan­neer de roest van struc­tu­re­le aard wordt, zijn er gro­te­re pro­ble­men. Laat het liefst een ex­pert be­oor­de­len hoe de staat is van de dor­pels rond de ba­sis van de A-, B- en C-stij­len, de dwars­balk aan de voor­zij­de van de kof­fer­bak, de dwars­balk ach­ter het re­ser­ve­wiel (voor­in) en het schut­bord aan de ba­sis van de voor­ruit. Ook de bin­nen­scher­men en de kei­en­van­ger zijn be­ruch­te roest­nesten.

Tech­niek In mo­to­risch op­zicht staat de DS be­kend als ro­buust, maar door­dat de au­to's steeds ou­der wor­den, ko­men scheur­tjes in het ma­te­ri­aal steeds va­ker voor. Bij een ho­ge­re ki­lo­me­ter­stand kan de kop­pak­king par­ten gaan spe­len, als ge­volg van een lich­te ver­zak­king van de nat­te ci­lin­der­bus­sen. Let op spo­ren van olie in het koel­wa­ter en een wit­te drab aan de bin­nen­kant van de olie­vul­dop. Na het starten van de mo­tor komt het hy­drau­li­sche sys­teem op druk, waar­bij de au­to zich re­de­lijk snel tot nor­ma­le rij­hoog­te hoort te ver­hef­fen. De hy­drau­li­sche vloei­stof dient el­ke twee jaar ver­verst te wor­den. Wan­neer de ve­ring sou­ples­se mist, moet ge­ke­ken wor­den naar de veer­bol­len.

On­der­de­len De DS is een po­pu­lai­re klas­sie­ker en zo­doen­de aan­trek­ke­lijk voor de com­mer­cie. In Ne­der­land zijn tal­lo­ze spe­ci­a­lis­ten, die vrij­wel al­les nog kun­nen le­ve­ren. Ook de club heeft een ruim aan­bod. Naar som­mi­ge com­po­nen­ten moet mis­schien wat lan­ger ge­zocht wor­den, ori­gi­neel roest­vrij plaat­werk wordt bij­voor­beeld steeds zeld­za­mer. Dat geldt ook voor be­paal­de on­der­de­len uit spe­ci­fie­ke bouw­ja­ren, zo­als een wa­ter­pomp uit 1956/1957 of een mo­tor­kap of een voor­scherm voor een au­to uit 1966/1967. Maar over het al­ge­meen geldt: geen pro­bleem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.