Koop­tips Mercedes 500 SL (1989-2001)

Classic Cars (Netherlands) - - Kooptips -

Car­ros­se­rie Be­gin ja­ren ne­gen­tig wa­ren de af­wer­king en de bouw­kwa­li­teit bij Mercedes uit­ste­kend. Daar is de R129 een goed voor­beeld van. De car­ros­se­rie is goed te­gen roest be­schermd, maar er zijn wel de­ge­lijk pun­ten die ge­con­tro­leerd moe­ten wor­den. Be­kijk de krik­pun­ten, de wiel­kuip­ran­den, de go­ten van de soft­top en de on­der­ste ran­den van de por­tie­ren. In 1996 stap­te de fa­briek over op wa­ter­ge­dra­gen lak­ken, waar­door na­den en fels­ran­den ge­mak­ke­lij­ker gin­gen roes­ten.

Tech­niek De V8-mo­tor is erg be­trouw­baar. De eni­ge on­der­de­len die pro­ble­men kun­nen ver­oor­za­ken zijn de brand­stof­pomp, het in­jec­tie­sys­teem en de dis­tri­bu­tie­ket­ting (die op­rekt). Bij een ki­lo­me­ter­stand van 150.000 of meer gaat de mo­tor wat olie ver­brui­ken. De au­to­ma­ti­sche bak­ken zijn on­ver­woest­baar, heel soms valt de vijf­de ver­snel­ling of de ach­ter­uit van de elek­tro­nisch ge­re­gel­de vijf­traps au­to­maat (van­af sep­tem­ber 1995) uit. Na 200.000 ki­lo­me­ter gaat het dif­fe­ren­ti­eel zin­gen door spe­ling tus­sen het pig­non en het kroon­wiel. De elek­tro­hy­drau­lisch be­dien­de soft­top moet snel en goed slui­ten. Sei­zoens­rij­ders kun­nen ge­con­fron­teerd wor­den met elek­tro­ni­sche pro­ble­men.

On­der­de­len Vrij­wel al­les is le­ver­baar via de Mercedes-dea­ler, als­of de R129 nog steeds in de show­room staat. Houd er re­ke­ning mee dat fa­brieksori­gi­ne­le on­der­de­len een stuk duur­der zijn dan de imi­ta­tie die u bij de au­to­ma­te­ri­a­len­zaak koopt.

Clubs

S-Klas­se Club Ne­der­land nsc.mercedes-benz-clubs.com R129 SL Club Bel­gië www.r129sl-club­bel­gi­um.be Naast een op­ge­frist ui­ter­lijk krijgt de SL bij de fa­ce­lift van 1998 ook een nieu­we mo­tor met drie klep­pen per ci­lin­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.