Koop­tips Willys MB (1944)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

Door­dat de Willys MB na de oor­log di­rect in de ar­men werd ge­slo­ten door een groot aan­tal lief­heb­bers we­reld­wijd, zijn ver­ras­send veel exem­pla­ren be­waard ge­ble­ven. De aan­schaf­waar­de wordt te­gen­woor­dig me­de be­paald door de oor­logs­uit­rus­ting: des te meer tijds­ori­gi­ne­le ac­ces­soi­res er op de au­to zit­ten (zo­als zend­ap­pa­ra­tuur of des­noods een ma­chi­ne­ge­weer), hoe ho­ger de prijs wordt. On­der­de­len zijn ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar. En wie er graag met z'n klas­sie­ker op uit­trekt, kan met de Willys zijn lol op door deel te ne­men aan al­ler­lei eve­ne­men­ten ter na­ge­dach­te­nis aan de Twee­de We­reld­oor­log.

Car­ros­se­rie De Willys MB mag dan puur ge­bouwd zijn als oor­logs­tuig, dat be­te­kent niet dat hij on­zorg­vul­dig in el­kaar is ge­zet. Als je de au­to goed ver­zorgt, blijf je ve­le ja­ren ge­spaard van pro­ble­men. Je kunt bij de Willys MB ge­mak­ke­lijk het chas­sis en de car­ros­se­rie con­tro­le­ren op roest. Rond de brand­stof­tank (on­der de be­stuur­ders­stoel) hoopt zich vocht op. Ook de steun­bal­ken van het chas­sis er­voor vor­men een zwak punt.

Tech­niek De tech­niek van de Jeep is sim­pel en on­ver­woest­baar, maar de ver­snel­lings­bak is het zwak­ke punt. Hij kan ver­sle­ten zijn, wat je merkt als je van­uit de twee­de ver­snel­ling ver­der wilt scha­ke­len. Ook de syn­chro­me­sh van de twee­de ver­snel­ling is een zwak

on­der­deel. In het mo­tor­blok kun­nen na ver­loop van tijd scheu­ren ont­staan. Als de au­to niet meer vol­le­dig ori­gi­neel is (au­to's met mat­ching num­bers zijn toch al een zeld­zaam­heid), kun je be­ter het ge­he­le blok ver­van­gen. Let er­op dat de wie­len recht staan: kijk goed, en let op als je gaat stu­ren.

On­der­de­len Het is heel ge­mak­ke­lijk om aan on­der­de­len voor de Willys MB te ko­men: al­leen al in Ne­der­land zijn er di­ver­se be­drij­ven die er­in ge­spe­ci­a­li­seerd zijn. Van veel on­der­de­len is imi­ta­tie­ma­te­ri­aal voor­han­den, wat ook geldt voor ac­ces­soi­res als een schop of een bijl. Staar je dus niet blind op de­ze de­tails als je op zoek gaat naar een Willys MB.

www.mai­kel­de­mun­nik.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.