75 jaar Jeep

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie -

“Ik wil een jeep”, hoor je veel men­sen zeg­gen. Wat ze be­doe­len, is dat ze een ter­rein­wa­gen of suv-ach­ti­ge au­to wil­len heb­ben. Me­nig ei­ge­naar van een Su­zu­ki Jim­ny, een Dai­hat­su Fe­ro­za of een Toyo­ta Land Crui­ser zal wel eens ge­hoord heb­ben wat een leuk 'djiep­je' hij heeft. De Jeep is zo be­roemd dat de merk­naam sy­no­mien werd voor een heel au­to­seg­ment. Na 75 jaar is in de hui­di­ge Wrang­ler nog over­dui­de­lijk het ont­werp van de eer­ste Jeep uit 1941 te her­ken­nen. Jeep bouw­de tal van be­roem­de mo­del­len. De CJ-5 die in 1954 ver­scheen, bleef liefst 29 jaar in pro­duc­tie. De au­to was net zo een­vou­dig als de Willys MB: je moest het doen zon­der vast dak of por­tie­ren. Als luxe op­tie werd stuur­be­krach­ti­ging aan­ge­bo­den.

In 1987 werd de oer-Jeep mo­dern: toen ver­scheen de Wrang­ler mét por­tie­ren. Hij had een luxer in­te­ri­eur, dat was af­ge­leid van de Che­ro­kee. De Wrang­ler kreeg een com­for­ta­be­ler on­der­stel en zui­ni­ge mo­to­ren, zo­dat hij ook als da­ge­lijk­se au­to te ge­brui­ken was.

De enor­me Wa­go­neer wordt ge­zien als voor­lo­per van de luxe suv. Toen hij in 1963 ver­scheen, was hij hy­per­mo­dern. Hij had een on­af­han­ke­lij­ke wiel­op­han­ging en de mo­to­ren wa­ren voor­zien van een bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as. De Wa­go­neer bleef ook al zo lang in pro­duc­tie: hij liep tot 1991 van de band.

De Che­ro­kee, die in 1984 op de markt kwam, was in Ame­ri­ka iets min­der po­pu­lair. Daar von­den ze 'm een maatje te klein. Eu­ro­pa liep wel warm voor de­ze au­to, voor­al in com­bi­na­tie met de 82 pk ster­ke tur­bo­die­sel­mo­tor die van Renault werd ge­leend. In Ame­ri­ka was de zes­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor met 193 pk het meest po­pu­lair. Jeep is vast­hou­dend met z'n mo­del­na­men, want de Che­ro­kee staat tot op de dag van van­daag in de prijs­lijst.

Dat­zelf­de geldt voor de Grand Che­ro­kee, die ook al weer 23 jaar be­staat (zie Clas­sic Cars num­mer 12). Dit is de meest luxe Jeep die je je kunt wen­sen. We­der­om was Jeep z'n tijd ver voor­uit: de Duit­se mer­ken kwa­men pas tien jaar na de eer­ste Grand Che­ro­kee met een luxe suv op de markt. De Eu­ro­pe­se Grand Che­ro­kee loopt bij Mag­na-Steyr in Oos­ten­rijk van de band en is hier van­af het pril­le be­gin ook met die­sel­mo­to­ren le­ver­baar ge­weest. Maar als je the Ame­ri­can way gaat, be­stel je 'm na­tuur­lijk ge­woon met een dik­ke HEMI V8-mo­tor.

De tra­di­ti­o­ne­le in­gre­di­ën­ten

van de au­to zijn tot op de dag van­daag ge­hand­haafd.

CJ-5

Wrang­ler

Che­ro­kee

Grand Che­ro­kee

Wa­go­neer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.