Ho­trods

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws Uit De Klassiekerwereld Samenstelling: Bart -

Ho­trods uit heel Eu­ro­pa ko­men in het week­end van 22 en 23 ok­to­ber naar het Au­to­tron in Ros­ma­len. Tij­dens de In­ter­na­ti­o­na­le Old­ti­mer­beurs Au­to­mo­bie­len & Ho­trod­s­how kunt u de ron­ken­de mo­to­ren, over­ver­hit­te knal­pij­pen en fel­ge­kleur­de klas­sie­kers zelf ho­ren, zien en rui­ken. Om de be­le­ving com­pleet te ma­ken, is er li­ve mu­ziek en Hot Rod-art en -ac­ces­soi­res. Voor wie de klas­sie­kers lie­ver in de ori­gi­ne­le staat ziet, is er in het voor­laat­ste week­end van ok­to­ber ook ge­noeg te be­le­ven in het Au­to­tron.

Als u na het zien van al die klas­sie­kers en ho­trods de smaak te pak­ken hebt, dan kunt u bij de ve­le stand­hou­ders te­recht voor ad­vies, ge­reed­schap­pen, on­der­de­len en vak­li­te­ra­tuur voor uw ei­gen klas­sie­ker. Wel­licht vindt u net die ene ori­gi­ne­le kop­lamp die u al ja­ren zoekt. Op za­ter­dag 22 en zon­dag 23 ok­to­ber is de In­ter­na­ti­o­na­le Old­ti­mer­beurs & Ho­trod­s­how ge­o­pend van 10.00 tot 17.00 uur. De toe­gangs­prijs be­draagt 12,50 eu­ro en kin­de­ren tot 12 jaar heb­ben gra­tis toe­gang on­der be­ge­lei­ding van een vol­was­se­ne. www.old­ti­mer­beurs.net

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.