Koop­tips BMW 02-se­rie (1966-1977)

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

De BMW 02-se­rie is een cha­ris­ma­ti­sche klas­sie­ker. Hij ziet er mooi uit, biedt goe­de pres­ta­ties en weet de spor­tie­ve be­stuur­der uit te da­gen. In dat op­zicht kan hij zich pri­ma me­ten met bij­voor­beeld de Al­fa Ro­meo Gi­ulia en 2000 GTV. Er is een keur aan mo­tor­va­ri­an­ten en je hebt keu­ze uit ver­schil­len­de car­ros­se­rie­vor­men. Wat de BMW 02 ex­tra aan­trek­ke­lijk maakt, is de goe­de on­der­de­len­voor­zie­ning. Som­mi­ge krach­ti­ge­re ver­sies zijn zeld­zaam en daar­door ste­vig aan de prijs. Van­we­ge de spor­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen is het raad­zaam goed te let­ten op kun­dig ge­mas­keer­de spo­ren van oud scha­de­her­stel.

Car­ros­se­rie De aan­dachts­pun­ten zijn recht­toe-recht­aan, roest­ge­voe­li­ge ge­bie­den zijn re­de­lijk een­vou­dig te in­spec­te­ren. Be­gin aan de on­der­zij­de van de au­to, aan de voor­zij­de. Hier wil­len de ko­ker­bal­ken nog wel eens roest ver­to­nen. Ook de aan­slui­ting van het front­pa­neel met de voor­scher­men is een be­rucht aan­dachts­punt. Be­kijk ver­vol­gens de dor­pels en de A-stij­len goed. De wiel­kui­pen gaan bij de aan­slui­ting met de spat­bor­den roes­ten. Kijk ach­ter de bo­ven­ste mon­ta­ge­pun­ten van de schok­dem­pers en de bak van het re­ser­ve­wiel. De lucht­ka­mer bij het schut­bord ver­za­melt bla­de­ren en vuil, waar­door de af­wa­te­ring blok­keert.

Tech­niek De M10-mo­tor staat be­kend als ro­buust en be­trouw­baar, maar uit­ein­de­lijk kan al­les ka­pot. Wie de mo­tor niet de tijd gunt om op tem­pe­ra­tuur te ko­men, kan het be­staan van de mo­tor met een spor­tie­ve rij­stijl aan­zien­lijk

ver­kor­ten. Een blau­we walm uit de uit­laat bij gas los, een ram­me­len­de dis­trit­bu­tie­ket­ting of een bran­dend olie­lamp­je bij sta­ti­o­nair toe­ren­tal is geen goed te­ken. Let ook goed op de tem­pe­ra­tuur­me­ter, want de koel­wa­ter­ka­na­len in de alu­mi­ni­um ci­lin­der­kop kun­nen ge­cor­ro­deerd zijn. De be­stu­ring moet nauw­keu­rig aan­voe­len. Wan­neer de au­to wat zoe­ke­rig re­a­geert, is dit door­gaans het ge­volg van ver­sle­ten la­ger­bus­sen.

On­der­de­len BMW koes­tert zijn mo­bie­le erf­goed met een uit­ste­ken­de on­der­de­len­voor­zie­ning. Het moet raar lo­pen, wil een be­paald on­der­deel voor uw 02 niet via BMW Mo­bi­le Tra­di­ti­on ge­le­verd kun­nen wor­den. U kunt de on­der­de­len ook recht­streeks be­stel­len via shop.bm­w­clas­sic.de. Er zijn in Ne­der­land en Bel­gië ver­schil­len­de BMW-spe­ci­a­lis­ten die ook ge­bruik­te on­der­de­len voor uw au­to kun­nen le­ve­ren.

85.000 64.000 45.000 De BMW 02 wordt aan­ge­dre­ven door een van de beste mo­to­ren van de vo­ri­ge eeuw.

www.mai­kel­de­mun­nik.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.