Koop­tips Fiat 1500 L/1800/2100/2300 (1959-1968)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Veel ver­schil­len­de mo­tor­va­ri­an­ten, veel ver­schil­len­de de­tails. Door het be­perk­te aan­bod van de­ze gro­te Fiat­mo­del­len is het voor ori­gi­na­li­teits­adep­ten een enor­me uit­da­ging om een exem­plaar te vin­den dat ge­heel vol­doet aan het wen­sen­lijst­je. Naast de al­ge­he­le con­di­tie van de au­to, zo­wel in ui­ter­lij­ke als in tech­ni­sche zin, is de com­pleet­heid erg be­lang­rijk, want ver­van­gen­de on­der­de­len zijn schaars. Over het al­ge­meen is de­ze Fiat van een soort­ge­lij­ke of zelfs iets ho­ge­re kwa­li­teit dan veel tijd­ge­no­ten. Een be­lang­rijk voor­deel is de re­la­tie­ve be­taal­baar­heid van de­ze au­to’s.

Car­ros­se­rie Dat er niets mis is met de kwa­li­teit van het plaat­werk, be­wij­zen de au­to’s die in dit ar­ti­kel wor­den ge­por­tret­teerd. De au­to’s zijn nog gro­ten­deel ori­gi­neel, de don­ker­groe­ne 1800 B draagt zelfs nog deels zijn eer­ste lak. Aan­dachts­pun­ten blij­ven er na­tuur­lijk ook. Over­al waar spat­wa­ter en straat­vuil te­recht kan ko­men, gaat het plaat­werk op den duur roest ver­to­nen. Be­kijk daar­om voor­al de wiel­kui­pen, de deur­stij­len, de dor­pels, de ko­ker­bal­ken en de kof­fer­ruim­te goed. Nog iets om op te let­ten: de neu­spar­tij van de 2300 is we­zen­lijk an­ders dan die van de 1500 L en 1800/2100. Plaat­de­len kun­nen niet wor­den over­ge­zet.

Tech­niek De vier­ci­lin­der van de 1500 L en de zes­ci­lin­ders van de 1800, de 2100 en de 2300 wor­den niet over­ma­tig be­last. Het zijn soe­pe­le mo­to­ren die be­re­kend

zijn op een lan­ge le­vens­duur. Toch is het be­lang­rijk dat de mo­tor in een ge­zon­de con­di­tie ver­keert. Let daar­om goed op ram­mel­tjes, dreun­tjes en klap­per­tjes, en con­tro­leer bij voor­keur de com­pres­sie. De ver­snel­lings­bak wordt be­diend via een lang me­cha­nis­me van­af de stuur­ko­lom, maar dit geeft zel­den pro­ble­men. De aan­drijf­lijn mag niet dreu­nen, het dif­fe­ren­ti­eel niet over­ma­tig zin­gen.

On­der­de­len Steek­woord: moei­zaam. Er is wei­nig meer voor­han­den, je moet de juis­te men­sen ken­nen om aan on­der­de­len te ko­men en ver­der zoe­ken dan on­ze lands­gren­zen. In de­tail zijn er gro­te ver­schil­len tus­sen de di­ver­se mo­del­len, ver­van­gen­de sier­de­len zijn in­mid­dels erg zeld­zaam. Maar niets is on­mo­ge­lijk, dus laat u hier­door niet af­schrik­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.